ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη 1Σ/2016 για προσλήψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών

ΑΣΕΠ: Η προκήρυξη 1Σ/2016 για προσλήψεις στο Υπουργείο Εσωτερικών

Νέα προκήρυξη (1Σ/2016), την πρώτη για το 2016 εξέδωσε το ΑΣΕΠ για προσλήψεις μονίμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών από τους πίνακες επιτυχόντων της Ανεξάρτητης Αρχής.

Με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ καλούνται οι διοριστέοι από τους οριστικούς πίνακες και των φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή και έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ’) από 1-1-2009 μέχρι και την 31-12-2012 καθώς και όσους έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν, να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης για την πλήρωση πενήντα τριών (53) θέσεων, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν για την πλήρωση θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων της Υπηρεσίας Ασύλου (Πίνακας Κατανομής Θέσεων Κεφ. Δ’) οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων κλάδων/ειδικοτήτων που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και πληρούν τους όρους αυτής.
Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν διορισθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής με το ΦΕΚ ή την απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ με βάση τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία. Οι εγγεγραμμένοι σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που κλήθηκαν από το φορέα διορισμού προς ανάληψη υπηρεσίας και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή που αποδέχτηκαν και εν συνεχεία παραιτήθηκαν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία.
Παρατίθενται κατωτέρω οι κλάδοι / ειδικότητες των προς πλήρωση θέσεων:
Για τον κλάδο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με γνωστικό αντικείμενο ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών (κωδ. κλάδου 204) (κωδ. θέσεων 101-109), γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων:
ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Δημόσιο Δίκαιο ΠΕ Δημοσιονομικών με αυξημένα τυπικά προσόντα με ειδικότητα Ιδιωτικό Δίκαιο ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Λογιστική ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο Νομικά/Δίκαιο ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την Ελεγκτική
ΕΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την Κανονιστική Συμμόρφωση και Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση
Για τον κλάδο ΠΕ νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών (κωδ. κλάδου 205) (κωδ. θέσεων 101-109, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους από υποψηφίους του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού) γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων:
ΠΕ 02 Φιλολόγων ΠΕ 70 Δασκάλων ΠΕ 01 Θεολόγων ΠΕ 05 Γαλλικής Γλώσσας ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 07 Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ 09 Οικονομολόγων ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΕ 19 Πληροφορικής ΑΕΙ
ΠΕ 33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας ΠΕ 60 Νηπιαγωγών
ΠΕ 1201 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Τοπογράφων
ΠΕ 1204 Μηχανολόγων Ναυπηγών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΕ 1205 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ 1206 Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας
ΠΕ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΠΕ Γραμματέων
ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Δημοσιογράφων
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας ΠΕ Ελληνικού Πολιτισμού
ΠΕ Επικεφαλής Γραφείου Διαχείρισης Έργων
ΠΕ Επικεφαλής Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Επικεφαλής Προσωπικού και Μισθοδοσίας
ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού
ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων
ΠΕ Εφοριακών
ΠΕ Εφοριακών – Κτηματικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρονικών
ΠΕ Ιστορικών Τέχνης
ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ Κοινωνιολόγων
ΠΕ Κοινωνιολόγων ή Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ Λογιστών
ΠΕ Λογοθεραπευτών
ΠΕ Μεταφραστών – Διερμηνέων
ΠΕ Μηχανικών Αναλυτών – Προγραμματιστών
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή Επιστήμης Υπολογιστών
ΠΕ Μηχανικών Η/Υ ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής
ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΕ Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών
ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας – Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ Μηχανολόγων
ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων – Ναυπηγών ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών ΠΕ Νηπιαγωγών
ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Νομικής
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού
ΠΕ Οικονομικών
ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομικών Θεωρητικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομολόγων
ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ Παιδαγωγικού ΠΕ Παιδαγωγών ΠΕ Πληροφορικής
ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης Υπολογιστών)
ΠΕ Πληροφορικής (Μηχανικών Η/Υ)
ΠΕ Πολεοδόμων Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Συγκοινωνιολόγων
ΠΕ Προγραμματιστών Η/Υ
ΠΕ Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (Project Manager)
ΠΕ Στέλεχος Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου
ΠΕ Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης Δημοσιότητας
ΠΕ Στέλεχος Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Στενογράφων
ΠΕ Τελωνειακών
ΠΕ Τοπογράφων
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων (Senior Project Manager) ΠΕ Φιλοσοφικής ΠΕ Ψυχολόγων
Για τον κλάδο ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ (κωδ. κλάδου 203) (κωδ. θέσεως 110) γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων:
ΠΕ Δημοσιογράφων
ΠΕ Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού
Για τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (κωδ. κλάδου 202) (κωδ. θέσεως 111) γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων:
ΠΕ 09 Οικονομολόγων
ΠΕ 13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών ΠΕ Αναλογιστών
ΠΕ Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΕ Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
ΠΕ Γραμματέων
ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Δημοσιονομικών
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΠΕ Επικεφαλής Γραφείου Διαχείρισης Έργων
ΠΕ Επικεφαλής Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Επικεφαλής Προσωπικού και Μισθοδοσίας
ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων
ΠΕ Εφοριακών
ΠΕ Εφοριακών – Κτηματικών
ΠΕ Λογιστών
ΠΕ Νομικής Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Νομικής
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού
ΠΕ Οικονομικών
ΠΕ Οικονομικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομικών Θεωρητικών Επιστημών
ΠΕ Οικονομολόγων
ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΠΕ Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης
ΠΕ Στέλεχος Διαχείρισης Έργων (Project Manager)
ΠΕ Στέλεχος Ενημέρωσης και Προβολής
ΠΕ Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου
ΠΕ Στέλεχος Τεχνικής Υποστήριξης Δημοσιότητας
ΠΕ Στέλεχος Υποστήριξης Διαγωνισμών και Συμβάσεων
ΠΕ Στενογράφων
ΠΕ Τελωνειακών
ΠΕ Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων (Senior Project Manager)
Για τον κλάδο ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (κωδ. κλάδου 201) (κωδ. θέσεως 112) γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων:
ΤΕ Γραμματέων
ΤΕ Δημοσιονομικών
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
ΤΕ Διοικητικού
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΤΕ Διοικητικού Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΤΕ Εφοριακών
ΤΕ Εφοριακών – Κτηματικών
ΤΕ Λογιστών
ΤΕ Οικονομικού
ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού
ΤΕ Οικονομικών
ΤΕ Οικονομικών Επιστημών
ΤΕ Στενογράφων
ΤΕ Τελωνειακών
ΤΕ Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων
ΤΕ Τεχνολόγοι Λογιστικής
ΤΕ Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (κωδ. κλάδου 200) (κωδ. θέσεων 113-120) γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που έχουν διατεθεί προς πλήρωση θέσεων των εξής κλάδων / ειδικοτήτων:
ΔΕ Αποθηκάριων
ΔΕ Βοηθών Λογιστών
ΔΕ Γραμματέων
ΔΕ Δακτυλογράφων
ΔΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού
ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
ΔΕ Εισπρακτόρων
ΔΕ Επιμελητών
ΔΕ Εφοριακών
ΔΕ Εφοριακών Κτηματικών
ΔΕ Καταμετρητών
ΔΕ Οικονομικών
ΔΕ Στενογράφων
ΔΕ Ταμία Εισπράκτορα
ΔΕ Ταμίες
ΔΕ Τελωνειακών
ΔΕ Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των θέσεων που επιλέγουν (Ν. 4210/2013, αρ. 7, παρ. 1).
2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ* άλλον νόμιμο τρόπο (Ν. 4139/2013 αρ. 43) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για την πλήρωση των θέσεων οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κα-τατάσσονται σε πίνακα με βάση την παλαιότητα δημοσίευσης του πίνακα διοριστέων σε ΦΕΚ ή της ημερομηνίας που φέρει η απόφαση του Τμήματος του ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης και κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας με την οποία έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου / ειδικότητας.
Αν συμπέσει η παλαιότητα των πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Μεταξύ των ισο-βαθμούντων σε ΦΕΚ οριστικών πινάκων διοριστέων της ίδιας διαδικασίας επιλογής (γραπτός διαγωνισμός ή με σειρά προτεραιότητας) και της ίδιας ημερομηνίας έκδοσης προηγείται ο υποψήφιος που είναι μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του. Στην περίπτωση που συμπίπτει και αυτή, διενεργείται δημόσια κλήρωση. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εγγράφονται σε πίνακα αποκλειομένων. Οι πίνακες επιλεγομένων καταρτίζονται από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους και περιλαμβάνουν αριθμό ίσο με τον αριθμό των θέσεων της πρόσκλησης. Οι πίνακες επιλεγομένων και οι πίνακες αποκλειομένων από την παρούσα διαδικασία καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή Αποτελέσματα Διαγωνισμών — Με σειρά Προτεραιότητας. Οι πίνακες επιλεγομένων αποστέλλονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ’) και συγχρόνως κοινοποιούνται στο αρμόδιο Υπουργείο. Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση. Η ανακοίνωση αυτή αναρτάται και στα γραφεία του ΑΣΕΠ (Αθήνας και Θεσσαλονίκης).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» – Έντυπο ΥΠΑΣ.189.3 μέσα στη σχετική προθεσμία, όπως ορίζεται κατωτέρω:
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 12ης Απριλίου 2016, ημέρας Τρίτης.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή Έντυπα Αιτήσεων — Διαγωνισμών ΑΣΕΠ / Με σειρά Προτεραιότητας (Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΥΠΑΣ.189.3).
Στην «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» οι ενδιαφερόμενοι απαραιτήτως επισυνάπτουν:
1. Φωτοτυπία της αίτησης υπογεγραμμένη.
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του ΦΕΚ (τεύχος Γ’) που έχει δημοσιευθεί από 1-1-2009 έως και 31-12-2012, καθώς και της αντίστοιχης σελίδας στην οποία περιλαμβάνεται ο πίνακας διοριστέων και υπογραμμισμένα το ονοματεπώνυμό τους με τα υπόλοιπα στοιχεία ή της απόφασης Τμήματος του ΑΣΕΠ με την οποία είχαν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων.
3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (βλ. αρθρ. 22 παρ. 6 ιδίου νόμου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 13 του Ν. 2479/1997).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια /πεδία της αίτησης, τους αντίστοιχους κωδικούς κλάδου / ειδικότητας, καθώς και τους αντίστοιχους κωδικούς θέσεων στους οποίους επιθυμούν να διοριστούν, όπως αυτοί (οι κωδικοί) αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ της πρόσκλησης. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων του κλάδου του, με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Πρόσκληση 1Σ/2016 Τ.Θ. 14.308 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115.10
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Συμπλήρωση / τροποποίηση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή / και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων με την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο