ΔΕΗ: 60 προσλήψεις με 8μηνα στoν ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

ΔΕΗ: 60 προσλήψεις με 8μηνα στoν ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα {60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης,

και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπτκά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κωδικός θέσης Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
202 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών (βάρδιας)

8

μήνες

3
203 ΑΗΣ/ Αγιου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες (βάρδιας)

a

μήνες

22
204 ΑΗΣ’ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων (βάρδιας)

8

μήνες

9
206 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής

8

μήνες

1
209 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Μηχανοτεχνίτες (ημερήσιοι)

8

μήνες

13
210 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Οικοδόμος Μόνιμων Συνεργέ ίων Συντήρησης (ημερήσιος)

8

μήνες

1
211 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτρο τεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών (ημερήσιοι)

8

μήνες

4
213 ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Υδραυλικοί

8

μήνες

2
ΠΙΝΑΚΑΣ Α; ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία

Έδρα

υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
217 ΑΗΣ/ AyiOU Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ελαιοχρωματιστής

8

μήνες

1
219 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων

8

μήνες

1
221 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτες Ορυχείων (ημερήσιοι)

Β

μήνες

2
223 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΕ

Τεχνίτης Ξυλουργός

8

μήνες

1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ ΠΙΝΑΚΑ Β) των λοστών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία. Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα ορ*ζΰμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ• του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΠΧΕΙΑ,ΑΗΣ/ΥΗΣ,ΑΣΠΓΓΣΠ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ Θ 1350. Τ.Κ. 50100 -ΚΟΖΑΝΗ, υττόψιν αρμοδίων υπαλλήλων κ, ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινας τηλ. επικοινωνίας:24610¬54305 ή κ. ΠΛΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριου τηλ: 24610-54283.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμα των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του εττ ι συνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει οπό την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της σνάρτηαής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήυατος του δήμου εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, *ατά νόμο. εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www rjei gr) γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www asep gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή Έντυπα αιτήσεων -J Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικό 5f στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση iwww.kep.gov.gr). απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ■> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικό

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2016 για τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Δ. Μακεδόνα τηλ. 2461054305 Δ. Παπαδημητρίου τηλ. 2461054283

Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 19.02.2016 έως και 29.02.2016

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο