Θέλουν Ευρώπη-εργοστάσιο παραγωγής «λευκών Κινέζων εργαζομένων»;

Θέλουν Ευρώπη-εργοστάσιο παραγωγής «λευκών Κινέζων εργαζομένων»;

Γιάννης Μηλιός, υποψήφιος ευρωβουλευτής-Επικεφαλής Οικονομικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας Ε.Μ.Π..

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά: Δεν επίκειται η διάλυση της Ζώνης του Ευρώ (ΖτΕ), και όσοι την αναμένουν ή τη φοβούνται θα διαψευστούν για μια ακόμη φορά! Η συζήτηση που διεξάγεται μεταξύ των αξιωματούχων του συστήματος, ιδεολογικών («δεξαμενές σκέψης», «κορυφαίοι» οικονομολόγοι κ.λπ.) και πολιτικών (κυβερνήσεις, ευρωπαϊκές αρχές,

αστικά κόμματα) σχετικά με τον «κίνδυνο διάλυσης της ΖτΕ» ή την

πιθανότητα «εξόδου» κάποιων χωρών από αυτήν συνιστά στην

πραγματικότητα «μετάθεση», δηλαδή συγκάλυψη του πραγματικού επίδικου, που είναι η ομοσπονδοποίηση της Ευρώπης σε

αντιλαϊκή-νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και η διαμάχη γύρω από

τα μέσα για την «αναίμακτη» επίτευξη αυτού του διακυβεύματος.

Η Αριστερά έχει το δικό της, ριζικά διαφορετικό από το κυρίαρ-

χο, σχέδιο ομοσπονδοποίησης της Ευρώπης: την Ευρώπη της

δημοκρατίας, των δικαιωμάτων, της κοινωνικής συνοχής, της

προτεραιότητας των κοινωνικών αναγκών έναντι του κέρδους και

γενικότερα των ιδιοτελών συμφερόντων, την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Είναι λοιπόν λάθος, αντί να μιλά για το πραγματικό επίδικο (ποια Ευρώπη;), η Αριστερά να μετέχει στη συλλογική «μετάθεση» που επιβάλλουν οι κυρίαρχοι, αποδεχόμενη το δίλημμα «τι και ποιοι θα διαλύσουν τη ΖτΕ και την Ευρώπη».

Είναι αλήθεια ότι η κρίση χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας

(insolvency) στη ΖτΕ οξύνεται και ότι το δημόσιο χρέος της μιας

μετά την άλλη των χωρών-μελών καθίσταται, υπό τις «δεδομέ-

νες συνθήκες», μη βιώσιμο (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία,

Ισπανία, Κύπρος, Ιταλία…). Είναι όμως εξίσου αλήθεια ότι οι «δε-

δομένες συνθήκες» τροποποιούνται διαρκώς, με αλλεπάλληλες

παρεμβάσεις πολιτικής, που προσωρινά μόνο χαλαρώνουν κά-

ποια συμπτώματα της κρίσης, χωρίς να τα αντιμετωπίζουν.

Όλα όμως αυτά τα «ημίμετρα» –από τα «προγράμματα διά-

σωσης» μέσω «θεσμικού δανεισμού» εκτός αγορών, το «κού-

ρεμα» του χρέους με τη λεγόμενη «συμμετοχή του ιδιωτικού το-

μέα», μέχρι τη δημιουργία χρηματοδοτικών «μηχανισμών» πι-

στωτικής «σταθερότητας» ή τη σχεδιαζόμενη «ευρωπαϊκή ενο-

ποίηση και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών»– εδράζονται σε

ένα σταθερό άξονα πολιτικής: Τη λιτότητα, δηλαδή την υποτίμη-

ση της εργασιακής δύναμης, τη βίαιη αναδιανομή εισοδήματος

και εξουσίας υπέρ του κεφαλαίου, που εξαθλιώνει το μεγαλύ-

τερο μέρος της κοινωνίας, βυθίζει την οικονομία στην ύφεση,

εκτινάσσει το δημόσιο χρέος και αποσταθεροποιεί την πίστη.

Η ύφεση και η παρόξυνση της χρηματοπιστωτικής στενότητας

υποτιμούν περαιτέρω την εργασιακή δύναμη και μειώνουν τη

διαπραγματευτική ικανότητα των εργαζομένων, μέσα από τις

συνθήκες ανεργίας και ανασφάλειας που δημιουργούν, παρέ-

χουν «επιχειρήματα» στις πολιτικές «ιδιωτικοποιήσεων» (δηλαδή

στην επέκταση των σφαιρών τοποθέτησης και κερδοφορίας του

ιδιωτικού κεφαλαίου και στην υφαρπαγή των δημόσιων αγαθών),

ψαλιδίζουν ή και εξαλείφουν τα δίκτυα και τους μηχανισμούς κοι-

νωνικής προστασίας και τον «κοινωνικό μισθό».

Επιχειρείται έτσι να «κατασκευαστεί» ένας νέος τύπος Ευρω-

παίου εργαζόμενου, με χαμηλό μισθό, ελαστικές συνθήκες ερ-

γασίας, μηδαμινά δικαιώματα, ελάχιστη δυνατότητα διαπραγμά-

τευσης απέναντι στην εργοδοσία. Πρόκειται για μια στρατηγική

στόχευση των κυρίαρχων τάξεων, μια ταξική στρατηγική μακρού

βεληνεκούς, η οποία μάλιστα δεν περιορίζεται στις χώρες της ΖτΕ

(η Βρετανία αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα γι’ αυτό), αν και

στη ΖτΕ η στρατηγική αυτή διαθέτει ένα όπλο ιδιαίτερα προηγ-

μένης (πολιτικής) τεχνολογίας: τη «μόλις και μετά βίας» ελέγξιμη

κρίση δημόσιου χρέους και τη χρηματοπιστωτική αναξιοπιστία

(insolvency).

Είναι λοιπόν αλήθεια ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κυ-

ρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αρνούνται πεισματι-

κά να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τον αποφασιστικό περιορισμό

των επιπτώσεων της κρίσης (π.χ. έκδοση ομολόγων αλλά και

έντοκων γραμματίων της ΕΚΤ, η οποία θα μπορούσε να εγγυηθεί

το δημόσιο χρέος όλων των χωρών-μελών και να το μετατρέψει

σε ευρωπαϊκό χρέος). Είναι όμως λάθος να θεωρήσουμε ότι

πρόκειται για μια «ανορθολογική» πολιτική. Διότι ο δραστικός

έλεγχος των επιπτώσεων της κρίσης θα έθετε σε μερική έστω

αχρηστία το «όπλο προηγμένης (πολιτικής) τεχνολογίας», το σοκ

και δέος που δυνητικά προκαλεί στους εργαζομένους το «φάσμα

της χρεοκοπίας». Θα δημιουργούνταν τότε «ηθικός κίνδυνος»

(moral hazard), δηλαδή κίνδυνος παρέκκλισης από τη λιτότητα

και τη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση, καθώς οι εργαζόμενοι θα

σήκωναν ευκολότερα κεφάλι. Από ταξική σκοπιά, αυτό ακριβώς

θα αποτελούσε «ανορθολογική πολιτική» για το κεφάλαιο, το

οποίο έχει εκλάβει την κρίση ως «ευκαιρία» για να τσακίσει τις

κατακτήσεις και τις αντιστάσεις της εργατικής τάξης και της νεο-

λαίας. Το να συζητάμε για «ανορθολογικές πολιτικές» χωρίς να

λαμβάνουμε υπόψη το ταξικό κριτήριο ισοδυναμεί με το να υιοθετούμε μια «κεντρώα» πολιτική σκοπιά, σύμφωνα με την οποία

το γενικώς ορθό(λογικό) ταυτίζεται με τα συμφέροντα του κοι-

νωνικού συνόλου αδιακρίτως, της «οικονομίας» κ.ο.κ.

Τι μπορούμε λοιπόν να αναμένουμε κατά το επόμενο διάστη-

μα, για να μείνει η κρίση χρέους σε «οριακό σημείο» και να συ-

νεχίζεται η νεοφιλελεύθερη αντιδραστική αναδιάρθρωση, η δια-

δικασία κατασκευής του «λευκού Κινέζου» εργαζόμενου στην

Ευρώπη; Πληθώρα μέτρων και «καινοτομιών», όπως η «τραπε-

ζική ένωση», μηχανισμοί αγοράς κρατικού χρέους χωρών-μελών

της ΖτΕ από τη δευτερογενή αγορά, συνεχείς αναδιαρθρώσεις

δημόσιου και ιδιωτικού χρέους («κούρεμα», επιμήκυνση, μείω-

ση επιτοκίων κ.ο.κ., συνδυασμοί όλων αυτών). Η αποχρέωση,

δηλαδή η σταδιακή διαγραφή χρέους, θα αποτελεί βασικό στοι-

χείο αυτής της διαδικασίας. Και αυτό δείχνει ότι το βασικό επί-

δικο της κρίσης δεν είναι ούτε οι δανειστές-δανειζόμενοι ούτε

ο Βορράς-Νότος. Είναι η αντίθεση κεφάλαιο-εργασία!

Αν έτσι έχουν τα πράγματα, υπάρχει διέξοδος; Προφανώς!

Η διέξοδος για τις δυνάμεις της εργασίας είναι αγώνας για την

ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού και των κοινωνικών συνθη-

κών που τον γεννούν. Αγώνας ταυτόχρονα «από κάτω» (κινή-

ματα, διεκδικήσεις, αυτο-οργάνωση, αλληλεγγύη) και από «τα

πάνω» (διεκδίκηση της κυβέρνησης από την Αριστερά).

Οι επερχόμενες εκλογές είναι η πλησιέστερη χρονικά μεγάλη ευκαιρία. Θα την αφήσουμε να πάει χαμένη;

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184