Κύπρος: Μεγάλο ευρωπαϊκό φωτοβολταϊκό πρόγραμμα για ενέργεια ελάχιστου κόστους και χωρίς την ανάγκη επιδοτήσεων

Κύπρος: Μεγάλο ευρωπαϊκό φωτοβολταϊκό πρόγραμμα για ενέργεια ελάχιστου κόστους και χωρίς την ανάγκη επιδοτήσεων

Tην έναρξη ευρωπαϊκού έργου για την προώθηση της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας μέσω της βελτιστοποίησης των συστημάτων συμψηφισμού (Net Metering), συνολικού προϋπολογισμού 1.279.526 ευρώ ανακοίνωσε το εργαστήριο Φωτοβολταικής Τεχνολογίας (ΦΒ) και η Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εναρκτήρια συνάντηση, θα γίνει στο ξενοδοχείο Grand Resort της Λεμεσού την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Απριλίου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο και υψίστης σημασίας, project, που αφορά στο σχεδιασμό μιας βελτιωμένης ενεργειακής πολιτικής για τις ΑΠΕ στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη -από άποψη κόστους και απόδοσης- αξιοποίηση της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας.
Μια τέτοια λύση μπορεί να αυξήσει την παρουσία καταναλωτών-παραγωγών στο δίκτυο, οι οποίοι ανάλογα με το ενεργειακό τους προφίλ δύνανται ακόμη και να μηδενίσουν το κόστος της συνολικής τους κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό. Το πιο σημαντικό σημείο στη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η αποδοτικότερη προώθηση ΦΒ χωρίς να απαιτούνται οποιεσδήποτε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και χωρίς να συμβιβάζεται το όφελος των καταναλωτών, αλλά και των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες μπορούν να πωλούν την παραχθείσα ενέργεια σε συμφέρουσα τιμή.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω του διασυνοριακού προγράμματος MED και για την υλοποίησή του συνεργάζονται φορείς από την Κύπρο, (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών), την Ελλάδα, (συγκεκριμένα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), αλλά και Πανεπιστήμια και Ενεργειακά Ινστιτούτα από τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Πορτογαλία. Την υποστήριξή τους, παρέχουν παράλληλα το ΑΠΚ και η ΡΑΕΚ, καθώς και οι αντίστοιχες αρχές ηλεκτρισμού και ενέργειας των υπολοίπων χωρών, που συμμετέχουν. Ο συντονισμός του έργου είναι αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου και συντονιστής του, έχει επίσημα οριστεί ο καθηγητής ΦΒ Τεχνολογίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γεώργιος Η. Γεωργίου, ο οποίος μίλησε εκτενέστερα επ’ αυτού στο www.energia.gr.
-Ποιοι οι στόχοι και οι προτάσεις, οι εφαρμογές του έργου;
-Το έργο έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει το ζήτημα της χαμηλής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης του δικτύου της τεχνολογίας φωτοβολταϊκών στην περιοχή της Μεσογείου. Εξετάζει και προτείνει τη μελέτη των έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας, στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση των σημερινών ενεργειακών πολιτικών και στρατηγικών στη λεκάνη της Μεσογείου για την καλύτερη σχέση κόστους-βέλτιστη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Η πρόταση περιλαμβάνει τη διερεύνηση των έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας, ως μέσο αντικατάστασης δαπανηρών κρατικών επιδοτήσεων, που προσφέρονται σήμερα ως οικονομικά κίνητρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πιλοτικά προγράμματα καθαρής μέτρησης θα πραγματοποιηθούν σε 3 χώρες, επιτρέποντας την ποσοτική ανάλυση της επίδρασης που μπορεί να έχουν σχετικά με το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και την αποτελεσματικότητα και καταδεικνύοντας έτσι το οικονομικό όφελος και για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και για τους καταναλωτές σε ότι αφορά στην υιοθέτηση βελτιστοποιημένου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Άλλος σημαντικός στόχος του έργου, είναι να ανοίξει το δρόμο για πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση των ΑΠΕ στην περιοχή της Μεσογείου. Δεδομένης της ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής, οι PV είναι ήδη ανταγωνιστικές με τις συμβατικές τεχνολογίες και δεν χρειάζεται πλέον υποστήριξη από δαπανηρές (FIT). Η χρήση του Έξυπνου Συστήματος Μέτρησης, (Smart Net), θα επιτρέπει έτσι αποδοτική ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Το έργο θα εφαρμόσει πιλοτικά καθαρά μέτρα για να συλλέξει στοιχεία για την κατανάλωση, που μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση εκμετάλλευσης μέσω της ευαισθητοποίησης. Η ανάλυση των δεδομένων θα οδηγήσει σε ένα παραμετροποιημένο μοντέλο όπου οι τοπικές συνθήκες (π.χ. ηλιακή ακτινοβολία, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια επιτυχής εγκατάσταση έξυπνων καθαρών μέτρων. Για κάθε χώρα δε, θα προταθούν οι βέλτιστες παράμετροι του μοντέλου ώστε να βαδίζουμε προς ένα καλύτερο μοντέλο τιμολόγησης.
-Ποιος ο σχεδιασμός του;
-Το κύριο κοινό μέτρο στήριξης που εφαρμόζονται σε μεσογειακές χώρες είναι η FIT, το οποίο προωθεί εν μέρει και εν μέρει εμποδίζει τους καταναλωτές φωτοβολταϊκών επενδύσεων. Η Μεσόγειος, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη ηλιακή ακτινοβολία στην Ευρώπη, είναι ιδανική, για την παραγωγή και αξιοποίηση ΦΒ ενέργειας. Υπό το πρίσμα αυτού του γεγονότος, πρέπει να υπάρχουν περισσότερες προσπάθειες για την εναρμόνιση και την εκ νέου αξιολόγηση των υφιστάμενων κινήτρων, με στόχο την ταχύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας φωτοβολταϊκών. Τα ‘ευφυή συστήματα συμψηφισμού’ (smart net metering) προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και των καταναλωτών, καθώς προσφέρουν την δυνατότητα υπολογισμού και διαχείρισης της καθαρής μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια με αφαίρεση της παραγόμενης ενέργειας από εγκατεστημένα ΦΒ συστήματα.
Παρά τα οφέλη, πολύ λίγες χώρες της περιοχής τα έχουν αξιοποιήσει και μέχρι σήμερα, οι εθνικές πολιτικές ενέργειας άργησαν να υιοθετήσουν τα νομικά πλαίσια που απαιτούνται. Είναι σημαντικό να αποδειχθεί η βιωσιμότητα και το οικονομικό όφελος από την υιοθέτηση των βελτιστοποιημένων πλαισίων με σκοπό την προώθηση των πλεονεκτημάτων αυτών στο ευρύ κοινό, δημιουργώντας έτσι μια συντριπτική υποστήριξη για αυτές τις πρωτοβουλίες.
Για το σκοπό αυτό, PV-NET προτείνει την εφαρμογή των πιλοτικών προγραμμάτων καθαρής μέτρησης για τα σπίτια και τα δημοτικά κτίρια σε διάφορες χώρες της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω πραγματικών πειραματικών δεδομένων που παρέχονται ως ανάδραση για τουλάχιστον 2 χρόνια και πιστεύουμε, ότι θα βοηθήσει με πολλούς τρόπους και με την διόρθωση των στρεβλώσεων των προηγούμενων καθεστώτων. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας θα παρουσιαστούν και θα προωθηθούν βεβαίως στις χώρες εταίρους.
-Ποιες οι προσδοκίες σας, μετά από την παρουσίασή του;
-Το έργο αναμένεται να προκαλέσει ευρύτερη αποδοχή της τεχνολογίας φωτοβολταϊκών στην περιοχή με όλα τα οφέλη που αυτό θα επιφέρει: από τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των πολιτών, για την καλύτερη διαχείριση των πηγών ενέργειας σε κάθε χώρα, έως τη μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.Τα PV-NET είναι στη γραμμή και συμβάλλουν στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, όπως εκείνη του Συμφώνου των Δημάρχων για “Έξυπνες πόλεις” και εν τέλει υποστηρίζει την πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, (Οδηγία 2009/28/ΕΚ) για την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο και για τα έξυπνα δίκτυα σε ένα κατανεμημένο περιβάλλον παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184