ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 20-23 του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την

αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 197),

β) του άρθρου 48 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),

γ) του άρθρου 6 του v. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» (Α’ 223), όπως αντικαταστάθηκε με τηνπαρ. ε και ζ του άρθρου 3, του v. 665/1977 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Εξωσχολικού

Αθλητισμού και Γυμναστηρίων Νομοθεσίας και λοιπών συναφών διατάξεων» (Α’ 225),

δ) του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(v. 2690/1999, Α’ 45),

ε) της παρ. 9 του άρθρου 56 του v. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α’ 121),

στ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196), όπως

συμπληρώθηκε με το αρ. 16 του ν. 4604/2019 (Α’ 50),

ζ) του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

η) του π.δ. 53/1998 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α’ 53),

θ) του π.δ. 19/1991 (Α’ 7) περί ιδρύσεως Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας,

ι) του π.δ. 218/2006 «Οργανισμός των Εθνικών Χιονοδρομικών Κέντρων Σελίου και Βασιλίτσας» (Α’ 220).

ια) του π.δ. 456/1988 «Οργάνωση και Λειτουργία Γυμναστηρίων» (Α’ 209),

ιβ) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

ιγ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ιδ) του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο- διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

Την υπό στοιχεία YΠΠOA/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/548249/19228/4048/575/10-10-2019 (ΥΟΔΔ 862) απόφαση περί ορισμού μελών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.
Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/391862/17-08-2021 αίτημα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 ν. 4735/2020 (Α’ 197), αποφασίζουμε:

Α. Παρατείνεται μεταβατικά, η θητεία του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Ιωάννη (με Α.Δ.Τ.:ΑΒ 420657), Εκπαιδευτικού, Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο της Γ.Γ.Α.) ο οποίος είχε ορισθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΠOA/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/548249/19228/4048/575/10-10-2019 (ΥΟΔΔ 862) απόφαση, μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης, από τα άρθρα 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), διαδικασίας επιλογής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 48 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του αρ. 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Καλύπτονται μεταβατικά η θέση του αναπληρωτή Προέδρου από την ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου, (με Α.Δ.Τ.:AI 331926) Γυμνάστρια και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Χ.Κ. Βασιλίτσας από τον ΜΠΑΙΝΕΤΑ ΙΩΑΝΝΗ του Ανδρέα (με Α.Δ.Τ.:ΑΗ 279727), Ελεύθερου Επαγγελματία, με αναπληρωτή τον ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟ του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 795398 Πολιτικό Μηχανικό, μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης, από τα άρθρα 20-23 του ν. 4735/2020 (Α’ 197), διαδικασίας επιλογής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 48 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), με το οποίο αντικαταστάθηκε η

παρ. 2 του αρ. 22 του ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Β. Ορίζονται τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του «Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας»

ως εξής:

ΤΡΙΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ του Ηλία, ΑΔΤ: Χ 816592, Δημοσιογράφος, ως Γραμματέας, με αναπληρώτρια την ΠΑΣΙΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου, Α.Δ.Τ.:AE 821559, T.E. Πολιτικός Μηχανικός,
ΒΡΑΒΟΣΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ του Στεργίου ΑΔΤ: Χ 313082, Ελεύθερο Επαγγελματία, ως Ταμία, με αναπληρωτή τον ΠΟΛΥΖΟ ΧΡΗΣΤΟ του Αποστόλου, Α.Δ.Τ.:Χ 816116, Πτυχιούχο Πληροφορικής,
ΠΑΓΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Γεωργίου, ΑΔΤ: ΑΖ 240103, Εφοριακό, ως Έφορο, με αναπληρωτή τον ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟ του Ιωάννη Α.Δ.Τ: ΑΒ 091633,
Κτηνίατρο,

ΤΣΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Κων/νου ΑΔΤ: Χ 313929, Πτυχιούχο Πληροφορικής, ως Μέλος, με αναπληρώτρια την ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του Στεργίου, Α.Δ.Τ.: ΑΕ 822424, Νοσηλεύτρια,
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟ του Νικολάου ΑΔΤ: ΑΟ 720376, Δημόσιο Υπάλληλο, ως Μέλος, με αναπληρωτή τον ΓΚΟΓΚΟ ΣΤΕΡΓΙΟ του Σωτηρίου Α.Δ.Τ.: ΑΙ 814381, Ιχθυοτρόφο.
Η θητεία των ανωτέρω μελών της Επιτροπής Διοίκησης

είναι διετής.

Γ. Οι ανωτέρω είναι υπόχρεοι για υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 3213/2003, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο