Προκήρυξη 9 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη 9 θέσεων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων :

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση Αναπτυξιακών και Δυναμικών Συστημάτων Καινοτομίας». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5699/24-04-2020 (ΑΔΑ: Ω0ΡΨ469Β7Κ-66Γ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ602/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16015
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συνοριακός Χώρος και Διασυνοριακές Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5697/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΨ1469Β7Κ-ΧΕΣ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό ΑΡΡ16012 για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή και με κωδικό ΑΡΡ16014 για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Διεύθυνση: Κοίλα ,50100 Κοζάνη, τηλ.2461068113)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 18-07-2020.

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφοδιαστική αλυσίδα στα τροφικά απόβλητα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5695/24-04-2020(ΑΔΑ: 6ΗΓ3469Β7Κ-97Χ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16046.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοπιστωτικές αγορές και οικονομική ανάπτυξη».Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5693/24-04-2020(ΑΔΑ: ΩΩΓΞ469Β7Κ-6Ν8) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 603/07-05-2020τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16047.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά (Διεύθυνση: 6ο χιλ. Π.Ε.Ο. Μυρσίνης -Γρεβενών , τηλ. 24620-61605)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσειςλήγει στις 18-07-2020.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματικότητα Νεοφυών Επιχειρήσεων και Νεανική Επιχειρηματικότητα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ5689/24-04-2020 (ΑΔΑ:627Ψ469Β7Κ-ΘΙΧ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16018.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Μεγέθυνση με έμφαση τα Δυναμικά Οικονομικά Συστήματα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ 5687/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6Χ2Ι469Β7Κ-7Δ8) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στοσύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16017.
  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μακροοικονομικά Υποδείγματα». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ 5691/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6Φ98469Β7Κ-ΦΥ1) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών(Διεύθυνση:Περιοχή Φούρκα,52100 Καστοριά, τηλ. 2467087060)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσειςλήγει στις 18-07-2020

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Εκμετάλλευσης Ορυκτών Πόρων». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5709/24-04-2020 (ΑΔΑ: 6Υ80469Β7Κ-ΥΗΘ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 604/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16011

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης , τηλ. 24610-68255)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 18-07-2020.

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  • Μία κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Χημικών Διεργασιών». Η προκήρυξη της θέσης υπ’ αριθμ. 5677/24-04-2020(ΑΔΑ: Ψ3Ν5469Β7Κ-ΜΤΘ) δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 602/07-05-2020 τ.Γ’ και αναρτήθηκε στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό APP16019.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους μαζί με όλα τα παρακάτω αναγκαία κατά την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα«ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (υπεύθυνος κ. Ευριπίδης Τσατσιάδης, διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, τ.κ. 50100, τηλ. 24610-56654 & 24610-68090).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για την παραπάνω θέση λήγει στις 18-07-2020.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184