Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να
προσέλθετε στην 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις
11 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 1ο Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2019
Θέμα 2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Θεοδώρας Γκαντήραγα του

Αποστόλου)

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Πρόσληψη προσωπικού δεκαεννέα (19) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση

κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 4ο Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023
Θέμα 5ο Έγκριση του 13 ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών,

όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα 6ο Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών σωματείων – συλλόγων
Θέμα 7ο Έγκριση συμμετοχής της Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας του Δήμου Γρεβενών στις εορταστικές

εκδηλώσεις της ΕΞΟΔΟΥ του Μεσολογγίου έτους 2019

Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης για την μετακίνηση αιρετών στη Αθήνα
Θέμα 9ο Έγκριση μετακίνησης και καταβολής εξόδων κίνησης αιρετού στην Αθήνα για να παραστεί στην
τελετή βράβευσης των Ελληνικών Συμμετοχών στην Εκστρατεία “Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας 2018”

Θέμα 10ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Μεσολόγγι για συμμετοχή στις εκδηλώσεις εορτασμού του Δήμου
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για την επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων
Πολιορκημένων.

Θέμα 11ο Έγκριση εκμίσθωσης χρήσης τμήματος Δημοτικού Χώρου (πρώην οικόπεδο Εθνικής Τράπεζας)
της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία
“Λαΐτσος Ι. Καραγιάννης Ν. – Σιούλας Ι. Ο.Ε.”)

Θέμα 12ο Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικών Αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Σειρηνίου Δήμου

Γρεβενών

Θέμα 13ο Δημιουργία αεραθλητικού κέντρου στην περιοχή “Πολτσιάρι” (αίτημα Συλλόγου Αερολέσχης

Γρεβενών “ΦΑΕΘΩΝ”)

Θέμα 14ο Υπεκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 1.131,11 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα

Κέντρου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Παύλου Σαρουσαββίδη του Πέτρου)

Θέμα 15ο Παράταση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.435,02 τ.μ. στη θέση “Σκάμνα” του
αγροκτήματος της Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας Αφοί

3

Χαρίσιου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)

Θέμα 16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση

  • υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού»

Θέμα 17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή

υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας»

Θέμα 18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή

υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»

Θέμα 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη

καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρ. 61 Ν. 3979/2011)”

Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή

φύλαξη της Μαθητικής Εστίας”

Θέμα 21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:

«Αποκριάτικες εκδηλώσεις έτους 2019»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 22ο Αποδοχή συμμετοχής και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του Δήμου Γρεβενών στο
πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού,
κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των
στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας”.
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 50.000,00 € από ΣΑΕ 055

Θέμα 23ο Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων του Δήμου

Γρεβενών (έτους 2017)»

Θέμα 24ο Μεταφορά λήμματος του Δασικού Τμήματος 7 του έτους 2018 Δημοτικού Δάσους Ζιάκα στο έτος

2019

Θέμα 25ο Υλοτομία Συστάδας 11α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου
Θέμα 26ο Υλοτομία Συστάδας 12α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας Μικρολιβάδου
Θέμα 27ο Υλοτομία Δασικού Τμήματος 14 Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Τοπικής Κοινότητας

Μικρολιβάδου

Θέμα 28ο Υλοτομία Συστάδας 8β Δημοτικού Δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού
Θέμα 29ο Υλοτομία Δασικού Τμήματος 4 Δημοτικού Δάσους Γόργιανης Τ.Κ. Κηπουρείου
Θέμα 30ο Υλοτομία Συστάδας 5α Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα 31ο Υλοτομία Συστάδας 5β Δημοτικού Δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα 32ο Υλοτομία Δασικού Τμήματος 4 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιππαίων
Θέμα 33ο Υλοτομία Συστάδας 3β Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων Τ.Κ. Φιλιππαίων
Θέμα 34ο Υλοτομία Δασικού Τμήματος 6 Δημοτικού Δάσους Αηδονίων Τ.Κ. Αηδονίων
Θέμα 35ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Μαυραναίων

(οικ. Σταυρού) Δήμου Γρεβενών, Ν. Γρεβενών διαχ. περιόδου 2019 – 2028

Θέμα 36ο Έγκριση έκτακτης κάρπωσης στο δημοτικό δάσος Πηγαδίτσας
Ειδικά Θέματα
Θέμα 37ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση
του απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Κ.Α. & Α.

Θέμα 38ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την
αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Γρεβενών ποσού 20.000,00€ και την έγκριση του 2 ου
σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2019

Θέμα 39ο Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Γρεβενών

Θέμα 40ο Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γρεβενών

Θέμα 41ο Συζήτηση για κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού στο Δήμο Γρεβενών

3
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΠ φραγμένο οικόπεδο 430,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6947 80 80 16

Τηλεφωνήτριες άνω των 25 ετών ζητούνται από εταιρεία καλλυντικών για κλείσιμο ραντεβού, για δωρεάν περιποίηση προσώπου σε κυρίες. Απαραίτητο σταθερό τηλέφωνο. Πολλά κέρδη. Ευέλικτο ωράριο. Συμφέρουσα συνεργασία. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia01@gmail.com

Γυναίκα άνω των 35 ετών ζητείται από εταιρεία καλλυντικών για παρουσίαση καλλυντικών προϊόντων στην πόλη της και στα περίχωρα, με προκαθορισμένα ραντεβού, από την εταιρεία σε κύριες. Απαραίτητο αυτοκίνητο. Συμφέρουσα συνεργασία. Πολλά κέρδη. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia03@gmail.com

Γραφείο γνωριμιών πανελλαδικής εμβέλειας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πλήρη εχεμύθεια, έχει τη δυνατότητα και βρίσκει το(η)ν σύντροφο της ζωής σας που υπάρχει και σας περιμένει οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αν σας ενδιαφέρει δείτε μας στα www.skertso.gr www.φλερτ.gr και www.ρομαντζο.com και επικοινωνήστε μαζί μας στο email: gnorimia1@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6987056500