Πώς και με ποια κριτήρια θα γίνουν οι προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων

Πώς και με ποια κριτήρια θα γίνουν οι προσλήψεις στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων

Κέντρα Κοινότητας θα δημιουργηθούν στους 254 δήμους της χώρας, ενώ για την στελέχωση τους θα γίνουν μετακινήσεις υπαλλήλων αλλά και νέες προσλήψεις με σχέση πλήρους απασχόλησης, για τρία χρόνια. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ και θα προκηρυχθούν απο τους δήμους

Με την ενσωμάτωση των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Πρόνοιας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα Κέντρα Κοινότητας ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού, επιτελώντας:
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μέσω πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και την απευθείας και άμεση ενημέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού.

Η διαδικασία στελέχωσης των Κέντρων Κοινότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
– Μετακίνηση υφιστάμενου προσωπικού των προβλεπόμενων ειδικοτήτων με βάση τις προβλεπόμενες – για τέτοια ζητήματα – διαδικασίες του Δικαιούχου, ή/και
– Προσλήψεις προσωπικού

Σημειώνεται ότι για το υφιστάμενο προσωπικό των «Κέντρων Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» τα οποία θα λειτουργήσουν ως Παραρτήματα Ρομά, έχει ληφθεί πρόνοια (μέσω σχετικών διατάξεων) και το προσωπικό αυτό δύναται να συνεχίσει να απασχολείται, ως προσωπικό πλέον, των διευρυμένων Κέντρων Κοινότητας.

Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον στελεχώνεται με νέους υπαλλήλους, τους απασχολεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, όπου κριθεί απαραίτητο.

Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, με όρους ΑΣΕΠ.

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
– Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας
– Το χρονικό διάστημα απασχόλησης
– Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα
– Τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου
– Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής
– Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
Ειδικότερα, στην προκήρυξη του Δικαιούχου για την πρόσληψη προσωπικού περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού, στα οποία πέρα από τα τυπικά προσόντα που προκύπτουν από τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κέντρου, θα αφορούν επιπλέον σε ιδιότητες ή καταστάσεις (π.χ. ανεργία, εμπειρία κλπ) και θα λαμβάνουν τις μονάδες που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Ο σχετικός πίνακας κριτηρίων και βαθμολόγησης αυτών, ο οποίος θα περιλαμβάνεται στην πρόσκληση της οικείας ΕΥΔ προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας, είναι ο εξής:

β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,

Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 € τα τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €.

Ο Δικαιούχος που θα αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα χρησιμοποιήσει τα μέσα που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης (δημοσίευση προκήρυξης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα).

Η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων του συνόλου του απαιτούμενου προσωπικού, με εξαίρεση:
– Περιπτώσεις για τις οποίες συγκεκριμένη/ες ειδικότητες δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθούν και για τις οποίες απαιτείται έγγραφη τεκμηρίωση από τον Δικαιούχο και έγγραφη έγκριση από την οικεία ΕΥΔ του ΠΕΠ
– Περιπτώσεις υφιστάμενου «Κέντρου Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» το οποίο περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη πρόταση του Δικαιούχου ως διευρυμένο ΚΚ με Παράρτημα Ρομά. Στην περίπτωση αυτή, μετά την ένταξη της πράξης, το Κέντρο Κοινότητας ξεκινά τη λειτουργία του ως προς το συγκεκριμένο τμήμα (Παράρτημα Ρομά), με επιλέξιμες τις δαπάνες προσωπικού από τη στιγμή της ένταξης και μετά (και εφόσον δεν συντρέχει κάποιος λόγος αναστολής της έναρξης υλοποίησης και επιλεξιμότητας δαπανών).

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών, ο Δικαιούχος θα αποστέλλει στην ΕΥΔ του οικείου ΠΕΠ «Βεβαίωση Έναρξης», η οποία επέχει θέσει Υπεύθυνης Δήλωσης και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία, τις ειδικότητες και τη σχέση εργασίας του προσωπικού που έχει προσληφθεί.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου δήμου υποχρεωτικά από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), πλήρους απασχόλησης, που θα είναι και ο βασικός υπεύθυνος και συντονιστής των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας.

Στις περιπτώσεις Κέντρου Κοινότητας διευρυμένου με παράρτημα Ρομά, σε Δήμο όπου ήδη λειτουργούσε Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού τότε, εάν μεν, στο προσωπικό του υπήρχε ήδη, εργαζόμενος με ειδικότητα κοινωνικού λειτουργού, τότε αυτός μπορεί να αναλάβει το συντονισμό του Κέντρου Κοινότητας αναφοράς, εάν δε δεν υπήρχε ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού, τότε θα πρέπει το Κέντρο Κοινότητας να στελεχωθεί υποχρεωτικά με τουλάχιστον έναν κοινωνικό λειτουργό, που θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας και συντονισμού του. Στις περιπτώσεις όπου το ρόλο συντονιστή είχε Κοινωνιολόγος ή άλλος κοινωνικός επιστήμονας, τότε αυτός παραμένει συντονιστής του παραρτήματος, λόγω εμπειρίας.

Το Κέντρο Κοινότητας, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δύναται να στελεχώνεται και από υπαλλήλους πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή με την ιδιότητα του εξωτερικού/ής συνεργάτη, από τις κάτωθι ειδικότητες:
– Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας
– Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
– Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος).
– Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος). Ελλείψει αυτών βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
– Εξειδικευμένο άτομο (Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ) με εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και την δημιουργική ενασχόληση παιδιών (εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί κλπ).
– Διαμεσολαβητής για Ρομά και Ευπαθείς Ομάδες, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της
– Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ.
Επιπρόσθετα, ένα Κέντρο, διά του φορέα υλοποίησής του, δύναται να συνάψει συμβάσεις έργου ή κατ’ αποκοπή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (π.χ. νομικές συμβουλές, κλπ).

Δύναται επίσης με τον ίδιο τρόπο να απασχολήσει βοηθητικό προσωπικό ή να συνάψει συμβάσεις για την εξασφάλιση της φύλαξης, της ασφάλειας, της καθαριότητας κλπ, ανάλογα με τις ανάγκες του Κέντρου, με σχέση εργασίας ή με σύμβαση έργου. Σκόπιμο
είναι, όπου καθίσταται δυνατό, να απασχολούνται και άτομα από τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του τακτικού προσωπικού και την εποπτεία του Συντονιστή του Κέντρου.

Κάθε Κέντρο δύναται να έχει παραπάνω από ένα άτομο ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης.

Όπως αναφέρθηκε, στις περιπτώσεις προσλήψεων, το απαιτούμενο προσωπικό για την υλοποίηση της πράξης, προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και ειδικότερα του ν.2190/94 όπως κάθε φορά ισχύει, για τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.

Οι Φορείς Υλοποίησης οφείλουν να μεριμνούν για την επιμόρφωση και τη συνεχή υποστήριξη των στελεχών του «Κέντρου Κοινότητας» μέσω ειδικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και άλλων ενδεδειγμένων σεμιναρίων, καθώς και για την ενημέρωσή τους επί εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν σε άτομα τα οποία πλήττονται από πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.

Ειδικότερα τα Κέντρα Κοινότητας που διαθέτουν Παράρτημα σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας (Κέντρο

Ένταξης Μεταναστών – KEM), θα στελεχώνονται επιπλέον – και κατ’ ελάχιστον – από:
– Διαπολιτισμικό μεσολαβητή για μετανάστες / δικαιούχους διεθνούς προστασίας, ο οποίος θα έχει γνώση των εθνικών / πολιτισμικών χαρακτηριστικών των μεταναστευτικών / προσφυγικών κοινοτήτων καθώς και της γλώσσας τους.
– Κοινωνικό Λειτουργό (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος), εξειδικευμένο σε θέματα Μεταναστών/Μειονοτήτων ή/και Κοινωνικού Αποκλεισμού, πλήρους απασχόλησης που θα λειτουργεί ως συντονιστής του ΚΕΜ
– Νομικό, Πτυχιούχο ΑΕΙ, με ειδίκευση σε θέματα μεταναστευτικού και εργατικού δικαίου (μερική απασχόληση)
– Ψυχολόγο, Πτυχιούχο ΑΕΙ με ειδίκευση σε μετατραυματικό stress, και σε άτομα πολλαπλά ευάλωτα (π.χ. γυναίκες, παιδιά, ΑΜΕΑ, κ.ο.κ.),

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο