Συνάντηση Καρυπίδη – Ντινόπουλου για το θέμα των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Συνάντηση Καρυπίδη – Ντινόπουλου για το θέμα των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Για το σημαντικό θέμα των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, μετά την προκλητική απόφαση του ΥΠΕΚΑ για απόθεσή τους στα ορυχεία της ΔΕΗ, συναντήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης με τον Υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο, παρουσία του Yφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλου. Την έκτακτη επίσκεψη του κ. Ντινόπουλου προκάλεσε η παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΠΕ μέσα στην περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Καρυπίδης έθεσε στον υπουργό αναλυτικά το ζήτημα και αναφέρθηκε στις ενέργειες, στις οποίες προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ανατρέψει την απόφαση αυτή που είναι εις βάρος της Δυτικής Μακεδονίας και ελήφθη χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση.

 

Το υπόμνημα του Περιφερειάρχη έχει ως εξής:

κ. Υπουργέ,

1. Με την απόφαση 175510/14.10.2014 της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίνεται η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) για το έργο: «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της Δ.Ε.Η. Α.Ε.». Ειδικότερα, προβλέπεται η διαχείριση στον ως άνω χώρο επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, καθώς και των αντίστοιχων επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε όλη την Ελλάδα. Επίσης, προβλέπεται η διάθεση στον ίδιο χώρο επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από τον «αποτεφρωτήρα που λειτουργεί στην Αττική», καθώς και από τον αντίστοιχο «αποτεφρωτήρα που προβλέπεται να κατασκευαστεί στη Β. Ελλάδα». Η ως άνω απόφαση επιχειρείται να βασιστεί στην Κ.Υ.Α. 124528/2004 έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για το έργο της διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στον υπόψη χώρο, καθώς και στην Κ.Υ.Α. 129022/2010, με την οποία παρατάθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του εν λόγω έργου έως το έτος 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω Αποφάσεις για την έγκριση και την παράταση των περιβαλλοντικών όρων αφορούν έργο διαχείρισης κυρίως βιομηχανικών αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου, ενώ αντιθέτως η επίμαχη απόφαση έγκρισης της ΤΕΠΕΜ προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης στον χώρο διαφόρων κατηγοριών ιδιαιτέρως επικίνδυνων για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον αποβλήτων.

2. Καθίσταται σαφές ότι η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ αποβλέπει στη μετατροπή μεγάλης εκτάσεως στην περιοχή Καρδιάς Κοζάνης σε βασικό υποδοχέα επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία προέρχονται από εκτεταμένα γεωγραφικά τμήματα, που υπερβαίνουν το ήμισυ της ελληνικής επικράτειας. Κατά τον τρόπο αυτό, δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος περιβαλλοντικής νέκρωσης της ευρύτερης περιοχής, η οποία έχει επί σειρά ετών υποστεί δραστική, διαρκή και σωρευτική περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της λειτουργίας των Α.Η.Σ. αλλά και της διάθεσης στη συγκεκριμένη έκταση την περασμένη δεκαετία σημαντικών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων αμιάντου.

3.  Η έκδοση της εν λόγω αποφάσεως αντιμετωπίζει, κατά την άποψη μας, σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αφού το περιεχόμενό της δεν εναρμονίζεται με τους ορισμούς του ν. 4014/2011 που αφορούν την έγκριση των ΤΕΠΕΜ. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ισχύς της άδειας διαχείρισης των αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου που είχε εκδοθεί για την υπόψη εγκατάσταση το έτος 2006 έληξε, όπως η ίδια η άδεια προέβλεπε, το έτος 2004, ήτοι ταυτόχρονα με τη λήξη ισχύος της (πρώτης) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έτους 2006. Περαιτέρω, δεν υφίσταται άδεια διαχείρισης για τα λοιπά, πέραν του αμιαντοτσιμέντου, απόβλητα που προβλέπεται να  διατίθενται στον υπόψη χώρο διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων (ΧΔΒΑ). Συνεπώς, γεννάται ζήτημα νομιμότητας της αποφάσεως, αφού πριν από την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της επίμαχης ΤΕΠΕΜ δεν προηγήθηκε, όπως επιβαλλόταν, η τροποποίηση της ισχύουσας αποφάσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4014/2011 οι άδειες και οι εγκρίσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και οι άδειες διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων αντικαθίστανται από τις οικείες ΑΕΠΟ.

3. Πέραν τούτων, η εν λόγω απόφαση έγκρισης της ΤΕΠΕΜ αντιμετωπίζει πιθανότατα σοβαρά προβλήματα συμβατότητας με το ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων και, κυρίως, των επικινδύνων αποβλήτων. Προεχόντως, κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολο εάν η επίμαχη απόφαση εναρμονίζεται με τους όρους της οικείας ΑΕΠΟ, που υποτίθεται ότι εξειδικεύει, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 και 11 του ν. 4014/2011 που αφορούν την έγκριση των ΤΕΠΕΜ, και τους συναφείς ορισμούς του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α. 167563/ΕΥΠΕ/2013 («Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος») (ΦΕΚ Β 964/19.4.2013). Περαιτέρω, τίθενται  σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 της 22.11.2008), όπως οι εν λόγω διατάξεις μεταφέρθηκαν στην εθνική έννομη τάξη ιδίως με τον ν. 4042/2012, τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 («Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων”»), καθώς και με τους ορισμούς της υπ’ αριθμ. 2003/33/ΕΚ απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.

4. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε την προσβολή της ως άνω απόφασης της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε η άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου, με σκοπό να ανασταλεί η ισχύς της εν λόγω πράξεως έως την έκδοση της αποφάσεως του τελευταίου. Ήδη ολοκληρώνεται η εκπόνηση των εν λόγω δικογράφων, τα οποία θα κατατεθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας εντός των αμέσως προσεχών ημερών. 

_

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184