Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 35η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών»

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών Δυτικού τμήματος του Δήμου»

Θέμα 3ο

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος του Δ. Γρεβενών”

Θέμα 4ο

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δ. Γρεβενών”

Θέμα 5ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: “Αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών παιδικών σταθμών Δ. Γρεβενών”.

Θέμα 6ο

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Ν. Γρεβενών”

Θέμα 7ο

  1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Τρικόρφου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 8ο

  1. Ορθή επανάληψη συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Βελτίωση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας δημοτικού δάσους Δ.Δ. Αγ. Θεοδώρων” με αριθ. μελ. 37/2010.

Θέμα 9ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Σύνδεση Δημοτικών Κτηρίων” αριθ. μελ. 266/1999.

Θέμα 10ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφείο & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” αριθ. Μελ. 055/2007.

Θέμα 11ο

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)” αριθ. Μελ. 20/2012.

Θέμα 12ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης κολυμβητηρίου», με αριθμό μελέτης 47/2014.

Θέμα 13ο

Παράταση δωρεάν παραχώρησης για χρήση των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ1009, ΚΗΙ1019 και ΚΗΥ3743 φορτηγών (ημιφορτηγών) οχημάτων και ανάληψη υποχρεώσεων παραχωρημένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου από την Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Θέμα 14ο

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης “κρίσεων” για την εφαρμογή των μέτρων της διαχείρισης περιστατικών – αλληλεπίδρασης Αρκούδας (Ursus Arctos) σε κατοικημένες περιοχές.

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο

Έγκριση (ψήφιση) του 29ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 16ο

Αποδοχή επιχορήγησης 5.359,57 € από Ε.Γ.Τ.Α.Α. (Π.Α.Α. 2007-2013) και έγκριση (ψήφιση) του 30ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 17ο

Έγκριση (ψήφιση) του 31ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 που συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα 18ο

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.

Θέμα 19ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015”

Θέμα 20ο

Τροποποίηση της αριθμ. 229/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 21ο

Παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας στο χώρο του παλαιού Δασαρχείου.

Θέμα 22ο

Παράταση χρόνου για έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικατάσταση οικοπέδου στον οικισμό Μεσολουρίου Δήμου Γρεβενών, αιτήσεις της κ. Γάκη Καλλιόπης και του κ. Γάκη Δημητρίου.

Θέμα 23ο

Επιστροφή χρημάτων στην εταιρεία «Αφοί Μαρέσιου Ο.Ε.» ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα

Θέμα 24ο

Ορισμός Επιτροπής για τον προσδιορισμό του ποσού ως αποζημίωση από την αυθαίρετη χρήση του Δημοτικού Ξενώνα Αγίου Γεωργίου Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 25ο

Καθορισμός του Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 452/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 26ο

Καθορισμός του Τέλους Παρεπιδημούντων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 453/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 27ο

Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 454/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 28ο

Καθορισμός του Δικαιώματος διαμονής στη Μαθητική Εστία για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 455/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 29ο

Καθορισμός του Τέλους Διαφήμισης για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 456/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 30ο

Καθορισμός του Δικαιώματος επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 457/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 31ο

Καθορισμός του Τέλους Ελεγχόμενης Στάθμευσης για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 458/2014 Ο.Ε.).

Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα 32ο

Καθορισμός του Τέλους Αδειών Οικοδομών για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 459/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 33ο

Καθορισμός του Τέλους Διέλευσης των τελών χρήσης δικαιωμάτων και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 3431/2006 για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 460/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 34ο

Καθορισμός του Τέλους Λαϊκών Αγορών για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 461/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 35ο

Καθορισμός του Δικαιώματος Ενταφιασμού για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 462/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 36ο

Καθορισμός του Δικαιώματος Αμμοληψίας για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 463/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 37ο

Καθορισμός του Τέλους χρήσης καλλιεργήσιμων αγροτικών ακινήτων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 464/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 38ο

Καθορισμός του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Ακινήτων (ΔΦ) για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 465/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 39ο

Καθορισμός του Δικαιώματος Βοσκής για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 466/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 40ο

Καθορισμός των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 467/2014 Ο.Ε.).

Θέμα 41ο

Καθορισμός του Τέλους χρήσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2015 και εφεξής, μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (αρ. απόφασης 468/2014 Ο.Ε.).

Ειδικά Θέματα

Θέμα 42ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης, αίτηση Κατσάλη Χρήστου.

Θέμα 43ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 53/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης, αίτηση Γκαντήραγα Δημοκράτη.

Θέμα 44ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 54/2014 απόφασης Ε.Π.Ζ. για χορήγηση θέσης στάθμευσης και πεζοδρόμηση τμήματος οδού, αίτηση Φώλια Γεωργίου.

Θέμα 45ο

Ορισμός εκπροσώπου και υπευθύνου παραλαβής οικονομικών εκθέσεων του έργουARCPIN.

Θέμα 46ο

Σύμφωνη γνώμη Δημοτικού Συμβουλίου επί αιτήσεως Στουγιάννη Ιωάννη Δημοτικού Σύμβουλου Δήμου Γρεβενών.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184