Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 20/4 – Δείτε τα θέματα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών τη Δευτέρα 20/4 – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Γρεβενά 16-04-2015

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:   7.111

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
51100 Γρεβενά
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
                                                4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας,
                                                    Αβδέλλας
                                                5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Περιβολίου, Κυδωνιών, Κέντρου
                           

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 20 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση *Ποταμουλι* Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα”

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”.

Θέμα 3ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)”

Θέμα 4ο

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση ασφαλτοστρώσεων”

Θέμα 5ο

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Θ. Ζιάκα”

Θέμα 6ο

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση αναβάθμιση οικισμού Τρικώμου”

Θέμα 7ο

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή πλατείας & ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου” (Δ.Ε. Δοτσικού)

Θέμα 8o

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων της Κοινότητας Φιλιππαίων του Ν. Γρεβενών”

Θέμα 9ο

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση περιοχών Αμπέλια, Κούρβουλο, Εργατικών κατοικιών πόλης Γρεβενών”.

Θέμα 10ο

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 11ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Δ. Κηπουρείου”

Θέμα 12ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διεύρυνση υδρογεώτρησης Τ.Δ. Καλλιθέας”.

Θέμα 13ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών Δημοτικής Ενότητας Ηρακλεωτών”.

Θέμα 14o

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης ορεινών κοινοτήτων (Μεσολουρίου, Αβδέλλας, Σμίξης, Περιβολίου, Σαμαρίνας)”

Θέμα 15ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)”

Θέμα 16ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015”

Θέμα 17ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ανατολικού τμήματος 2015”

Θέμα 18ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του δυτικού τμήματος του Δήμου”

Θέμα 19ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση τσιμεντοστρώσεων του ανατολικού τμήματος του Δήμου”

Θέμα 20ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση πεζοδρομίων – κρασπεδόρειθρων του Δήμου”

Θέμα 21ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών (έτους 2015)”

Θέμα 22ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)”

Θέμα 23ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος του Δήμου”

Θέμα 24ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Δήμου Γρεβενών για την υλοποίηση του έργου: “Διαμόρφωση αυλείου χώρου 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Γρεβενών”

Θέμα 25ο

Έγκριση εισόδου της κτηνοτροφίας στις βοσκήσιμες περιοχές της Τ.Κ. Σαμαρίνας έτους 2015.

Θέμα 26ο

Πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις στην  Τ.Κ. Σαμαρίνα έτους 2015.

Θέμα 27ο

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών αποψιλώσεων – καθαρισμών κοινόχρηστων χώρων (έτους 2015)

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 28ο

Ανάκληση της 122/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορθή επανάληψη της σύνταξης του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015 (αριθμ. 72/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 29ο

Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (αριθμ. 62/2015 απόφαση Ο.Ε.)

Θέμα 30ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.687,64€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Β’ κατανομή έτους 2015)

Θέμα 31ο

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών αδειών οικοδομών.

Θέμα 32ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μεγάρου (αίτηση Κωνσταντίνου Γουλιάνα)

Θέμα 33ο

Παράδοση μισθωμένου δημοτικού καταστήματος επί της Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτηση Γεωργίου Δημητρούλια) και η εκ νέου εκμίσθωση του ακινήτου.

Θέμα 34ο

Έγκριση ή μη παράτασης της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου Δήμου Γρεβενών (περιοχή Καστράκι)

Θέμα 35ο

Εκμίσθωση ή μη δημοτικής έκτασης, τμήμα του αριθ. 1 αγροτεμαχίου του Αγροκτήματος Λειψίου της Τ.Κ. Κυδωνιών, για δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Θέμα 36ο

Ανταλλαγή τμήματος ιδιωτικής έκτασης, ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Αλεξιάδη, με δημοτική έκταση στο Αγρόκτημα Αγαλαίων της Δ.Ε. Βεντζίου του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 37ο

Αρμοδιότητα χορήγησης βεβαίωσης περί κατάληψης ή μη κοινόχρηστης έκτασης ή δρόμου σε οικισμούς που στερούνται εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (αίτηση Κωνσταντίνου Σαρμανιώτη)

Θέμα 38ο

Συγκρότηση της επιτροπής του Π.Δ. 28/1980 “Παραλαβή των υπηρεσιών – εργασιών και μεταφορών για το έτος 2015”.

Θέμα 39ο

Συνδρομές του Δήμου σε Τοπικές Εφημερίδες.

 
Ειδικά θέματα

Θέμα 40ο

Απένταξη του έργου Δράση L313-4 “Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ΠΠ Γρεβενών” με κωδικό 185633 από τον άξονα 4 “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER” με δικαιούχο τον Δήμο Γρεβενών.

Θέμα 41ο

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ “ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και Δήμου Γρεβενών για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς και τον οδοκαθαρισμό του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 42ο

Έγκριση της 1ης τροποποίησης του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. έτους 2015.

Θέμα 43ο

Άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της υπ’ αριμ. 5/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών.

Θέμα 44ο

Άσκηση ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων κατά της υπ’ αριθμ. 12/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.

 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184