Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 16 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Γρεβενά 11-02-2015
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:   2668
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       
Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1 – Γρεβενά
Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
 
Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                3. Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βατολάκκου
                                                                                                                                       

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 1ο

Παράταση προθεσμίας του έργου “Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 2ο

Παράταση προθεσμίας του έργου “Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης προς κοινόχρηστους χώρους Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 3ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Γρεβενών  (έτους 2012)»

Θέμα 4ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση δρόμου προς Νεκροταφεία και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου»

Θέμα 5ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011)»

Θέμα 6ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (έτους 2015)”»

Θέμα 7ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Τσιμεντόστρωση Δ.Δ. Κοσματίου” Α.Μ. 117/2008

Θέμα 8ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματίου” Α.Μ. 129/2009

Θέμα 9ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Βελτίωση δρόμου Μαυρονόρους Ελάτου” Α.Μ. 80/2010

Θέμα 10ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” Α.Μ. 172/2009

Θέμα 11ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Δασυλλίου Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών” Α.Μ. 57/2009

Θέμα 12ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών Δ.Ε. Αγίου Κοσμά Δ. Γρεβενών” Α.Μ. 61/2009

Θέμα 13ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων σκύλων” Α.Μ. 4/2013

Θέμα 14ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Εξάρχου Β’ φάση” Α.Μ. 15/2012

Θέμα 15ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Συντήρηση βελτίωση οδών πρόσβασης ορεινών Κοινοτήτων (Μεσολουρίου, Αβδέλλας, Σμίξης, Περιβολίου, Σαμαρίνας)” Α.Μ. 42/2013

Θέμα 16ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Διεύρυνση υδρογεώρτησης Τ.Δ. Καλλιθέας” Α.Μ. 6/2010

Θέμα 17ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου “Διάνοιξη ερευνητικής γεώτρησης Τ.Δ. Κηπουργείου” Α.Μ. 10/2010

Θέμα 18ο

Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωματικό του, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης του έργου “Διαδρομή”.

Θέμα 19ο

Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους με τον αναπληρωματικό του, για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης του έργου “Μοχλός Απασχόλησης Γρεβενών”.

Θέμα 20ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Οικιστική Αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμών Σαρακήνας” Άξονας 4: “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο: L322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών”, Δράση L322-1 (Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 123.476,78€

Θέμα 21ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Οικιστική Αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμών Αηδονίων και Κληματακίου” Άξονας 4: “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο: L322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών”, Δράση L322-1 (Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 64.593,11€

Θέμα 22ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου ανατολικού τμήματος του Δήμου Γρεβενών” Άξονας 4: “Εφαρμογή προσέγγισης LEADER”, Μέτρο 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”, Υπομέτρο: L321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό”, Δράση L321-1 (Έργα υποδομής μικρής κλίμακας, μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϋπολογισμού 166.050,00€

Θέμα 23ο

Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στη θέση “Λάτνα” και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Κνίδης, Δήμου Γρεβενών»

Θέμα 24ο

Αποδοχή προέγκρισης δημοπράτησης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών»

Θέμα 25ο

Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης: «Για τη μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων δασικής αναψυχής σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Φιλιππαίων, Δήμου Γρεβενών, Νομού Γρεβενών».

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα 26ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Γρεβενών με δίμηνη σύμβαση.

 
 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 27ο

Ανάκληση ή μη της αριθμ. 321/2013 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην   παραχώρηση χρήσης του 2θέσιου Δημοτικού Σχολείου Βατολάκκου από το Μορφωτικό Σύλλογο Βατολάκκου

Θέμα 28ο

Παράδοση μισθωμένου Δημοτικού Καταστήματος (ενιαίος χώρος των αριθμ. 11, 12 και 20) επί της Δημοτικής Αγοράς Δήμου Γρεβενών (αίτηση Τσάτα Κωνσταντίνου)

Θέμα 29ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κρανιάς (αίτηση κ. Ευθυμίας Χρυσή)

Θέμα 30ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μοναχιτίου (αίτηση κ. Μαρίας Καραγιάννη)

Θέμα 31ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κοκκινιάς (αίτηση κ. Βασιλείου Φασούλα)

Θέμα 32ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση κ. Στεργίου Σαμαρά)

Θέμα 33ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Σμίξης Γρεβενών (αίτηση Δημητρίου Δασκάλου)

Θέμα 34ο

Μείωση μισθώματος καταστήματος δημοτικής αφοράς στη Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση Αγγελικής Κασσάρα)

Θέμα 35ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Καληράχης Γρεβενών (αίτηση Δημητρίου Λίτσα)

Θέμα 36ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στη Τ.Κ. Κοσματίου Γρεβενών (αίτηση Βάιου – Αλέξανδρου Πρίντζα)

Θέμα 37ο

Μείωση μισθώματος καταστήματος δημοτικής αγοράς στη Δ.Κ. Γρεβενών (αίτηση Ιωάννας Τσιμπέρη)

Θέμα 38ο

Μείωση μισθώματος δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Μυρσίνης Γρεβενών (αίτηση Αφών Παπανίκου & ΣΙΑ Ο.Ε.)

Θέμα 39ο

Επιχορήγηση συλλόγων για αποκριάτικες εκδηλώσεις.

Θέμα 40ο

Έγκριση δαπανών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό Δήμου οικονομικού έτους 2015

Θέμα 41ο

Ορισμός αναδόχων για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015” του Δήμου και των Ν.Π. αυτού, ύστερα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 42ο

Σχέδιο κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δήμου Γρεβενών
Πληροφορίες: Χατζησυμεωνίδης Παύλος

 
 
Ειδικά θέματα

Θέμα 43ο

Έγκριση της 2/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΕΓ σχετικά με τροποποίηση της 108/2014 απόφασής του για τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεων 2010 έως και 2014.

Θέμα 44ο

Χορήγηση θέσης στάθμευση (αίτηση Ιεράς Μητρόπολης Γρεβενών)
Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

Θέμα 45ο

Μεταβολή (προαγωγή) του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρου Γρεβενών σε 2/θέσιο.

Θέμα 46ο

Έγκριση μετακίνησης δύο (2) αιρετών στη Θεσσαλονίκη για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Ι.Π.Ε.

Θέμα 47ο

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Βασιλείου – Μελέτιου Παυλόπουλου για την εκπροσώπησή του Δήμου Γρεβενών στην Ελάσσονα Ολομέλεια (Πρώτη Σύνθεση) του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου θα συζητηθεί η Αίτηση Αναστολής του Τόσκα Αθανασίου και λοιπών κατά της 582/2014 απόφασης του VII Τμήματος Ε.Σ.

Θέμα 48ο

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Δημητρίου Δημόπουλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών στο Δ’ Τμήμα του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης όσον αφορά την από 14-11-2014 αίτηση ακυρώσεων της Α.Ε. με την επωνυμία  “ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.”.

Θέμα  49ο

Α. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 4743/3-9-2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ορισμός δικηγόρου κατά τη νέα δικάσιμο αυτής.
Β.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

Θέμα 50ο

Α. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 6516/15-10-2012 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και ορισμός δικηγόρου κατά τη νέα δικάσιμο αυτής.
Β.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..

Θέμα  51ο

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Μαρίας Παπαδοπούλου για την εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την από 10-10-2012 αγωγή της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “ΛΟΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ” με έδρα τα Γρεβενά. Ο.Ε.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184