Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ.Μακεδονίας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ.Μακεδονίας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κοζάνη     13-10-2015
Αρ. Πρωτ. 125568/252
 

ΘΕΜΑ: 40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος  Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή  16/10/2015 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια  κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ., ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ-ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ» Π.Ε .ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 3. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου κ. Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από την Χ.Θ. 113+000 έως τη Χ.Θ. 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης-Ιωαννίνων ,στο τμήμα Επταχώρι-Όρια Ιωαννίνων» κατά του Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας στο έργο και την προέγκριση της Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης.
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο  «Κατασκευή φραγμάτιου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα» προϋπολογισμού  83.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥΣ ΔΥΤ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΠΟ  Χ.Θ.9+1000 ΕΩΣ Χ.Θ.9+400» Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του  έργου: «Συντήρηση φωταγώγησης ΕΠ .Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2014».
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Δ/νσης Συγκοινωνιών –ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γ.Ν. Φλώρινας»
 10. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του υποέργου  1.: «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση ή μη του από 07/10/2015 πρακτικού του Ανοικτού πρόχειρου  Διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές  και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια 7.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 6.000 κιλών κίτρινου ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης, 4.500 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης και 350 λίτρων διαλυτικού για τις ανάγκες της Π .Ε. Καστοριάς, ποσού 45.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 12. Έγκριση ή μη του από 04/09/2015 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου  Ανοικτού Διεθνή   Διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.313.638,89 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 13. Έγκριση ή μη του από 02/10/2015 πρακτικού για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν  στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού 119.722,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση για την προέγκριση παράτασης Συνολικής Προθεσμίας για το έργο: «Μετεγκατάσταση σεισμόπληκτων οικισμών Ν. Γρεβενών στη θέση «Πατώματα» Δ. Γρεβενών (έργα υποδομής α’ τμήματος νέου οικισμού»
 16. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών –Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 400.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ 23%)
 17. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. 13η /2015
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Οριοθέτηση –χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124 έως το Δ128)με κωδικό έργου  ΣΑΕΠ 041 κ.ε.2006ΕΠ04100001
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.800,00 € για τις ανάγκες της αντικατάστασης των μπαταριών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών έργων της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.700,00 € για την προμήθεια ανταλλακτικών και ποσού 600,00 € για εργασίες επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Τμήματος Συγκοινωνιών έργων της Δ/νσης  Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δωρεάν  παραχώρηση χρήσης χώρων-γραφείων στο κτίριο της Π.Ε .Γρεβενών (Διοικητήριο)
 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια 800 τόνων βιομηχανικού    αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016 και την κήρυξη του ως άγονου και επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους όρους.
 24. Έγκριση δαπάνης πετρελαίου κίνησης και έγκριση της απευθείας  ανάθεσης της παραπάνω προμήθειας  στον Ζαντίδη Χαράλαμπο του Γεωργίου.
 25. Έγκριση δαπάνης του έργου : «Επισκευή-Συντήρηση Κτιρίων Διοίκησης Π.Ε. Καστοριάς»
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ –ως όγδοη (Η’) τακτική επιχορήγηση έτους 2015 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 158.452,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για το μήνα Σεπτέμβριο 2015.
 28. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 6.105,00 € ως επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης για οφειλές προς τα μέλη των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων ιατρικών επιτροπών εξέτασης των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων & μοτοσικλετιστών κατά το Α’ Τρίμηνο του έτους 2015
 29. Έγκριση ανάκλησης ποσού 45.006,79 €  και κατανομής ποσού 26.799,98 € του Ειδικού Τέλους Ανάπτυξης
 30. Έγκριση των όρων διακήρυξης  της δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχων για τη μίσθωση των τριών (3) μηχανημάτων πολυεργατών για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας, με την έναρξη χειμερινής περιόδου 2015-2016
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για καταβολή αποζημίωσης ποσού 12.760,00 € στον Τουρούντζη Κων/νο του Αλεξάνδρου πρώην υπαλλήλου της Π.Ε. Φλώρινας  λόγω συνταξιοδότησης γήρατος
 32. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις 2015 του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας»
 33. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.858,00 ευρώ που αφορά περιοδική εκπαίδευση  ειδικών ελέγχων και συμμετοχή σε εξετάσεις δύο υπαλλήλων του ΚΤΕΟ Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών-εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ,το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαϊδας με αφορμή τα Ελευθέρια της πόλης.
 35. Έγκριση δαπάνης που αφορά προμήθεια λαμπτήρων για την παρακαμπτήρια οδό του έργου: «Βελτίωση-διαπλάτυνση τμημάτων Ε.Ο.,Κοζάνης-Σερβίων (Β φάση)
 36. Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες του κτιρίου Τεχν .Εξοπλισμού ΠΕ. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπάνης  για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την  κάλυψη σημαντικών ελλείψεων στο εργαστήριο πληροφορικής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης.
 38. Έγκριση δαπανών  Π .Δ .Μ.
 39. Έγκριση δαπανών  Π.Ε .Κοζάνης
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών.
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση πληρωμής δαπανών  Π.Ε. Γρεβενών.
 43. Έγκριση πληρωμής δαπανών  έργων Π.Ε. Γρεβενών.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (ΚΑΕ 072/0879)  Π.Ε. Γρεβενών
 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π. Δ .Μ.)
 48. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση; πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 49. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας.
 50. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε .Φλώρινας στη μηχανοκίνητη περιηγητική εξόρμηση από τον Μοτοσυκλετιστικό Όμιλο Φλώρινας (Μ.Ο.Φ.) στις 18/10/2015
 51. Έγκριση αποπληρωμής δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 55. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .
 56. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς .
 57. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά ηλεκτρονικών πινακίδων ένδειξης ταχύτητας οχημάτων στον Επαρχιακό δρόμο Κοζάνης Αιανής (Τ. Κ. Κερασία)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184