Συνεδριάζει αύριο Τρίτη μέσω ΖΟΟΜ το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών-Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει αύριο Τρίτη μέσω ΖΟΟΜ το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών-Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γρεβενά     20-11-2020

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:  –  17.646 –

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                                Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

 

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020, της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄ 4899/2020) Κ.Υ.Α., στην 23η τακτική  συνεδρίαση    του   Δημοτικού    Συμβουλίου  Γρεβενών,  που  θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής ZOOM στις  24 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα     1ο Θέσεις και προτάσεις του Δήμου Γρεβενών επί του Σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα     2ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2021

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    3ο Κοπή δένδρων στο Νεκροταφείο του οικισμού Παλαιοχωρίου της Κοινότητας Παλαιοχωρίου, σύμφωνα με την 11/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    4ο Έγκριση της έκθεση πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 13/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    5ο Έγκριση του 19ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    6ο Έγκριση του 20ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    7ο Έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή  (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    8ο Έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    9ο Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Κοινοτητας Σπηλαίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία “Ίδρυμα Αικατερίνης Α. Φλώρου”)
Θέμα   10ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση σταθμών αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου (αίτημα Δ.Ε.Δ.Α. Α.Ε.)
Θέμα   11ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης του αριθμ. 25 δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (αίτημα Τσιμπέρη Ιωάννας του Στέργιου)
Θέμα   12ο Έγκριση του αριθμ. 2/2020 πρακτικού της επιτροπής για την καταστροφή ηλεκτρονικών αντικειμένων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  13ο Ηλεκτροδότηση δώδεκα (12) κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) σε παιδικές χαρές
Θέμα   14ο Παράταση ή μη της μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 6 του Δημοτικού Δάσους “Αηδονίων”
Θέμα   15ο Παράταση ή μη της μίσθωσης απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων της συστάδας 3β του Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων

 

Ειδικά θέματα

Θέμα   16ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021 – 2022
Θέμα   17ο Προσθήκες τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Γρεβενών, για το σχολικό έτος 2021-2022
Θέμα   18ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου  για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών κατά την τακτική διαδικασία σχετικά με την από 20-07-2020 και με αριθμό έκθ. κατάθ. Δικογράφου αγωγής  35/09-09-2020 αγωγή κατά του Δήμου, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα   19ο Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου  για μελέτη και σύνταξη γνωμοδοτήσεως αναφορικά με την υπόθεση αναδοχής χρέους, ρύθμισης οφειλών, από το Δήμο Γρεβενών σε ότι αφορά απαιτήσεις εργαζομένων προς την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» (ΑΝ.ΓΡΕ»),  καταγγελίες εργαζομένων και λύση της εργασιακής των σχέσεως, λύση και θέση σε εκκαθάριση της Αν.Γρε. και διευθέτηση καταγγελιών εργασιακών σχέσεων από Αν.Γρε, ρύθμιση οφειλών με τους εργαζομένους, ασφαλιστικά ταμεία ,άρση κατασχέσεων κ.α. προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Παλαιοχωρίου (για το 3ο θέμα) μέσω e-mail
  2. Σπηλαίου (για το 9ο θέμα) μέσω e-mail
  3. Γρεβενών (για το 10ο & 11ο θέμα) μέσω e-mail
  4. Μυρσίνης (για το 10ο θέμα) μέσω e-mail
  5. Αηδονίων (για το 14ο θέμα)
  6. Φιλιππαίων (για το 15ο θέμα) μέσω e-mail

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή  Τζουβάρα

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184