Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοζάνη    09-09-2016
Αρ. Πρωτ.121271/3788

ΘΕΜΑ: 37η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 14/09/2016 και ώρα 9:30στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης”
 3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την επιλογή του αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «Τεχνική –επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση –αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ –κατασκευή ΧΥΤΑΜ» της πράξης (464962)» Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων  και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ –κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου στο Δήμο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση του Νο 1/2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών της Π.Ε. Φλώρινας περί γνωμοδότησης για τις ενστάσεις – προσφυγές κατά της απόφασης 1493/23-8-2016 (πρακτικό 34ης συνεδρίασης ) θέμα 24ο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων Νο 16/08.08.2016 της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με αριθμ. 6/94564/2929/13-07-2016 για την «Προμήθεια προκατασκευασμένων Οικιστικών Μονάδων Διαφόρων Τύπων»
 6. Έγκριση πρακτικού I αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά 5000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένστασης που κατατέθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού
 7. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σταθεροποίηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Ν. Καστοριάς (περιοχή Καλοχωρίου-Χιλιοδέντρου)» Π.Ε. Καστοριάς
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 041 για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι»
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο-Λιανοτόπι»
 10. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση παρακαμπτήριων αξόνων των Τεμπών Αρμοδιότητας ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 11. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 120.791,00€ του προγράμματος ΣΑΕ 093/8 ως κατανομή χρηματοδότησης για την πληρωμή του έργου «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016»
 12. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 1.600,00€ ως επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Βελτίωση της παραγωγής & εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας»
 13. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 6.271,00€ ως επιχορήγηση για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Γεωργικές στατιστικές των ετών 2014 & 2015»
 14. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 6.800,00€ ως επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την κάλυψη υποχρεώσεων που αφορούν σε αποζημιώσεις των παρατηρητών που διενήργησαν μετρήσεις στους υδρομετρικούς και μετεωρολογικούς σταθμούς των Περιφερειακών της Ενοτήτων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2014
 15. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 7.055,08€ ως επιχορήγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Καστοριάς της Π.Δ.Μ. για την κάλυψη της δαπάνης των οφειλομένων αποζημιώσεων των ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κτλ που διενήργησαν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας –καταλληλότητας του Ν.3460/2006 κατά τα χρονικά διαστήματα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2014 & Ιανουαρίου-Απριλίου 2015
 16. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00€ ως 1η κατανομή χρήσης του Π.Δ.Ε. του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/2 μηνός Αυγούστου 2016 για την πληρωμή έργων
 17. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00€ του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 ως 1η κατανομή  μηνός Αυγούστου 2016 για την πληρωμή του έργου «Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας –Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Π.Δ.Μ.-Ο.Κ.Ω.»
 18. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού  412.834,82€ του προγράμματος ΚΑΠ-ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 19.  Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού  412.834,82€ του προγράμματος ΚΑΠ-ως έκτη (ΣΤ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2016 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού  1.799.696,40€ του προγράμματος ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2015-2016
 21. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 kv) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «Νέες κατασκευές – συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2016/2017» Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπάνης που αφορά μελέτη για το έργο «Αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη των μουσείων της ΠΔΜ»
 24. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Μελέτη ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών της ΠΔΜ»
 25. Έγκριση δαπάνης που αφορά φόρο από ΕΝΦΙΑ
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης έργου (ΟΣΚ)της Π.Ε. Γρεβενών
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών & διάθεση πίστωσης  Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «14η Λαμπαδηδρομία των εθελοντών αιμοδοτών» στις Κεντρικές πλατείες Κοζάνης και Πτολεμαϊδας του συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτών «Σταγόνα Ελπίδας»
 37. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης, στην εκδήλωση με την ονομασία «Γιορτή Μήλου», που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ»
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Τσότσου Παύλου
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Κοζάνης 2016
 43. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στον Δήμο Αμυνταίου» Π.Ε. Φλώρινας
 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο