Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Γρεβενά 21-01-2016                                  

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                 Αριθ. Πρωτ.:  -1255-

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1
                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα
Τηλέφωνο     : 24623-50877
e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr
 
 
Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών
                                                2. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών
                                                3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
                                                4. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Κνίδης, Μεγ. Σειρηνίου,
                                                    Σαμαρίνας
                                                5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Καλοχίου, Περιβολίου
                                                                       

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   1ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή γηπέδων 5Χ5”
Θέμα  2ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση χαλικοστρωμένων δρόμων νοτίου τμήματος Δήμου Γρεβενών” Α.Μ. 37/2006
Θέμα  3ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών” Α.Μ. 39/2013
Θέμα  4ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Αγίου Κοσμά” Α.Μ. 41/2013
Θέμα  5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση αδιαμόρφωτων χώρων” Α.Μ. 79/2013
Θέμα  6ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση πινακίδων τροχαίας κάθετης σήμανσης οδών πόλης Γρεβενών” Α.Μ.80/2013
Θέμα  7ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2016
Θέμα  8ο Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2016
Θέμα 9ο Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή παραλαβής μικρών έργων – εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α. για το έτος 2016

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον κ. Ηλία Καρτσιούνη  του Ιωάννη
Θέμα 11ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Γρεβενών
Θέμα 12ο Απαγόρευση  βοσκής Δημοτικού δάσους Καλοχίου περιόδου 2016-2025
Θέμα 13ο Περιορισμός βοσκής που προβλέπεται από τη διαχειριστική μελέτη “Συνιδιόκτητου δάσους Μικροκλεισούρας” περιόδου 2016-2020 Τ.Κ. Κνίδης

 
 
 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  14ο Αποδοχή αίτησης παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης και αντικατάσταση αυτού

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο Ανατροπή των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης, που δεν εκτελέσθηκαν εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2015
Θέμα 16ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα κας Θεοδώρας Πρίντζα)
Θέμα 17ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών (αίτημα ΔΕΔΔΗΕ)
Θέμα 18ο Τροποποίηση μισθωτικών συμβάσεων (αίτημα ΔΕΔΔΗΕ/Περιοχής Κοζάνης)
Θέμα 19ο Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης του τελευταίου πλειοδότη του δημοτικού ακινήτου “Αναψυκτήριο” στο πάρκο ΜΕΡΑΣ της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών και έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας
Θέμα 20ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αλεξανδρούπολη, καταβολή εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση ) πίστωσης
Θέμα 21ο Συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής των προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, για το έτος 2016
Θέμα 22ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας “Αποχιονισμός του δημοτικού οδικού δικτύου και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2015-2016” σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, για το έτος 2016
Θέμα 23ο Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών – εργασιών και μεταφορών του Π.Δ. 28/1980, για το έτος 2016

 
Ειδικά θέματα

Θέμα  24ο Μεταφορά θέσεων στάθμευσης (πιάτσα) ΤΑΞΙ και στάσεως τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ.
Θέμα  25ο Τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση – εισήγηση της Ε.Π.Ζ. (αίτημα Υπεραστικό ΚΤΕΛ Γρεβενών)
Θέμα  26ο Έγκριση της 202/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με τον Καθορισμό (ψήφιση) τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016
Θέμα 27ο Έγκριση της 203/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2016, που συντάχθηκε από την οικονομική υπηρεσία της
Θέμα 28ο Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 2100/16-07-2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από το Κ.Κ.Α. & Α.
Θέμα 29ο Έγκριση της 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ αναφορικά με την έγκριση (ψήφιση) του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ για το έτος 2016.
Θέμα 30ο Έγκριση για την έκδοση εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με την 2100/16-07-2015 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από τη Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.

 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 
 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο