Συνεδριάζει το Δημοτιικό Συμβούλιο την Πέμπτη 18/6-Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτιικό Συμβούλιο την Πέμπτη 18/6-Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γρεβενά     12-06-2020

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:  –  8.466  –

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                                Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                                       

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 13η τακτική  συνεδρίαση    του   Δημοτικού    Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει στις   18 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών.  Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα     1ο Επιβολή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Τρικώμου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα     2ο Παραχώρηση ατελώς πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου καθώς και τη μείωση του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων οικονομικού έτους 2020 των Κ.Υ.Ε. του Δήμου Γρεβενών
Θέμα     3ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Αγγελικής Λιάκα του Γεωργίου)

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα     4ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την συγκρότηση επιτροπής για την παράδοση αρχειακού υλικού του Δήμου Γρεβενών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.)

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     5ο Έγκριση του 4ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     6ο Έγκριση του 5ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     7ο Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    8ο Αποδοχή απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V, της πράξης «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών», αποδοχή χρηματοδότησης 49.988,12 € από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. ΣΑΕ 055  2017ΣΕ05500010 (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) για  την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών»  και έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     9ο Μείωση μισθωμάτων (στεγασμένων και μη χώρων) δημοτικών ακινήτων για το έτος 2020 στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα   10ο Αξιοποίηση μισθωμένου  Κοινοτικού Καταστήματος της Κοινότητας Λάβδας  Δήμου Γρεβενών (αίτημα Προέδρου Κοινότητας Λάβδας)
Θέμα   11ο Πλασματική ματαίωση της αίρεσης (ρήτρας) «περί ανεγέρσεως οικίας επί των οικοπέδων εντός τριετίας από την υπογραφή του συμβολαίου επί ποινή εκπτώσεως από την κυριότητα αυτών τα οποία και θα περιέλθουν στην κυριότητα της κοινότητας χωρίς αποζημίωση»  όσον αφορά τα εκποιημένα το έτος 1977  εβδομήντα (70) οικόπεδα του Οικισμού Κοινότητας Σμίξης Γρεβενών, κατ’ άρθρο 207 ΑΚ, εξικνούμενης χρονικώς από την λήξη του κατά παράταση χρόνου ανεγέρσεως των κατοικιών και μέχρι το συνολικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο διατηρείται η αδυναμία εκδόσεως οικοδομικών αδειών»
Θέμα   12ο Εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πολυδένδρου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα   13ο Ανταλλαγή Δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Ελευθέρου με ιδιόκτητο τμήμα αγροτεμαχίου (αίτημα Γεωργίου Ιορδανίδη του Αναστασίου)
Θέμα   14ο Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου με την εταιρεία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Γρεβενών Α.Ε.»

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   15ο Συμμετοχή “επί της αρχής” του Δήμου Γρεβενών στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Ειδικά θέματα

Θέμα   16ο Καθορισμός αμοιβής της Δικηγόρου Κοζάνης Κοσματοπούλου Μένης-Χάιδως, για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση στις 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή μετά από νόμιμη αναβολή από 19-04-2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών κατά τη συζήτηση των αγωγών των Ποδάρα Σταυρούλα του Δημητρίου κλπ και Βανδή Ευαγγέλου του Αργυρίου κλπ κατά του Δήμου Γρεβενών καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα   17ο Καθορισμός εξόδων παράστασης Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού” Δήμου Γρεβενών

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης θα ανακοινωθούν, τα θέματα και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Γρεβενών
  2. Τρικώμου (για το 1ο θέμα)
  3. Λάβδας (για το 10ο θέμα)
  4. Πολυδένδρου (για το 12ο θέμα)
  5. Ελευθέρου (για το 13ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή  Τζουβάρα

 

 

 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184