Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών την Τετάρτη 8 Ιουνίου – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών την Τετάρτη 8 Ιουνίου – Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 8 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 1ο Παραχώρηση πεζοδρομίων επί της οδού Κων/πόλεως για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καταβολή τελών για χρήση κοινόχρηστων χώρων οικ. έτους 2016 και παροχή δυνατότητας ρύθμισης οφειλών παρελθόντων οικ. ετών.
Θέμα  2ο Διατήρηση, κατάργηση, μετατόπιση, δημοπράτηση ή μη περιπτέρων της Δημοτική Κοινότητα Γρεβενών.
Θέμα  3ο Άδεια διάβασης ζωικού κεφαλαίου στην Τ.Κ. Ποντινής.
Θέμα 4ο Απαγόρευση βοσκής Συνιδιόκτητου δάσους “Κονιβού” περιοχής Ποντινής Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρόκου Κοζάνης περιόδου 2016-2025.

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  5ο Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2016

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα  6ο Έγκριση του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 62/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  7ο Έγκριση του 7ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 63/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα  8ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών
Θέμα  9ο Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών Δήμου Γρεβενών (αίτημα συλλόγου Φίλων Μουσικής Γρεβενών)
Θέμα  10ο Έγκριση ή μη εκμίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου Δήμου Γρεβενών (παράδοση του μισθωμένου καταστήματος)
Θέμα   11ο Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών επί δημοτικής έκτασης (αίτημα εκμισθωτή Αφοί Γκαντήραγα Ο.Ε.)
Θέμα  12ο Ανταλλαγή ή μη ιδιόκτητης έκτασης με δημοτική έκταση της Τοπικής Κοινότητας Μυρσίνης (αίτημα κ. Σάββα Τσοκαλίδη)
Θέμα  13ο Εκ παραδρομής υλοτόμηση έκτασης 4,5Ha της συστάδας 6α του Δημοτικού δάσους Δεσπότη κατά το έτος 2006.
Θέμα   14ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών
Θέμα   15ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου
Θέμα   16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 KWp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ»  του Δήμου Γρεβενών έτους 2016.
Θέμα  17ο Έγκριση προμηθειών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2017 του Δήμου και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτόν και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής των.
Θέμα  18ο Έγκριση ή μη πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια “Προμήθεια τροφίμων για τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, για το έτος 2016”

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  19ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – επισκευή και κατασκευή στο δίκτυο ομβρίων”
Θέμα  20ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου”
Θέμα  21ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή στέγης αποδυτηρίων Κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών”
Θέμα  22ο Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Οδοποιία 2006”.
Θέμα  23ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου “Βελτίωση εγκατάστασης θέρμανσης Κολυμβητηρίου”
Θέμα  24ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών”
Θέμα  25ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις Δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου”
Θέμα  26ο Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Δοκιμή θερμικής απόκρισης ή δοκιμαστικής άντλησης σε γεωεναλλάκτη στο ΕΠΑΛ Γρεβενών” για τις ανάγκες του Υποέργου 8 της Πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
Θέμα  27ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή αποχέτευσης Δ.Δ. Λάβδας” (Α.Μ. 127/2009)
Θέμα  28ο Υλοτομία του δασικού τμήματος 4 του Δημοτικού δάσους Ζιάκα Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα  29ο Υλοτομία δασικού τμήματος 5 Δημοτικού δάσους Φιλιππαίων Δημοτικής Ενότητας Φιλιππαίων
Θέμα  30ο Υλοτομία συστάδας 2β Δημοτικού δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θ. Ζιάκα
Θέμα  31ο Υλοτομία της συστάδας 7β του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού
Θέμα  32ο Υλοτομία της συστάδας 8α του Δημοτικού δάσους Δοτσικού Δημοτικής Ενότητας Δοτσικού

 
Ειδικά θέματα

Θέμα  33ο Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”
Θέμα  34ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.).

 
 
                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο