Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών την Τετάρτη 19/5/2021-Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών την Τετάρτη 19/5/2021-Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γρεβενά     14-05-2021

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                                                Αριθ. Πρωτ.:  –  5.995  –

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

                         51100 Γρεβενά

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                     Προς   1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                                 

Πρόσκληση

 

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 19 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Θέμα     1ο Πρόταση για καθορισμό ημερήσιου τέλους προσέλευσης στην Λαϊκή Αγορά Δήμου Γρεβενών

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    2ο Διατήρηση / κατάργηση / μετατόπιση / δημοπράτηση ή μη του περιπτέρου της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών του Δήμου  Γρεβενών που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας (Γωνία Μακεδονομάχων και Π. Μελά), σύμφωνα με την 5/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    3ο Κοπή ενός δένδρου (ελάτου) στην πλατεία του οικισμού Αγίου Κοσμά Κοινότητας Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με την 6/2021 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    4ο Συμπλήρωση της αριθμ. 54/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Γρεβενών”

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    5ο Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού
Θέμα    6ο Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    7ο Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    8ο Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    9ο Απόδοση στον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και Αίθουσας Συγκέντρωσης που βρίσκονται στον Οικισμό Εργατικών κατοικιών ΓΡΕΒΕΝΑ Ι, καταργηθέντος ΟΕΚ, που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013)

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο Επεκτάσεις – ηλεκτροδοτήσεις – παραλλαγές δικτύων ηλεκτροφωτισμού

 

 

Ειδικά θέματα

Θέμα  11ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.) και του Συνδέσμου Ύδρευσης για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση και Επέκταση Εξωτερικού Υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών»
Θέμα  12ο Επιλογή, διορισμός και ορισμός αμοιβής ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσης 2020 της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)
Θέμα  13ο Ανάκληση της αριθμ. 10/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Χρήστου Ν. Τσιαμπαλή, Δικηγόρος Λάρισας, για την διόρθωση στο κτηματολόγιο του ½ εξ αδιαιρέτου ποσοστού σε οικόπεδο από Κληρονομιά «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΓΑΝΑ» υπέρ Κοινότητας Σαμαρίνας στο Κ.Χ. 885Α στη συνοικία Ιπποκράτη Λάρισας δεδομένου ότι αυτό φέρεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα  14ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για κατάθεση έφεσης-ενδίκων μέσων  κατά της αρ. 106/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Γρεβενών (υπόθεση του  κ. Γκούμα Βασιλείου του Γεωργίου), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή, διακοπή ή ματαίωση δικάσιμο, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα  15ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση αντιρρήσεων του Δήμου Γρεβενών, ενώπιον της Πρωτοβάθμιας Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων της ΠΕ Γρεβενών της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας κατά των υπ’ αριθμ. πρωτ. 167234/24-12-2020 και 166072/23-12-2020 πράξεων χαρακτηρισμού έκτασης της Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Γρεβενών, οι οποίες αφορούν το δασόκτημα στη θέση «Κερασιά» της ΤΚ Ποντινής, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου
Θέμα  16ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας, ήτοι η παράσταση και εκδίκαση των υπ’ αριθμ. ΑΒΕΜ: ΑΚ306/13-10-2020 Χ708/2020 (ΑΡ. ΠΙΝ 38) και ΑΚ307/13-10-2020 (ΑΡ. ΠΙΝ 39) αιτήσεων ακυρώσεως που ασκήθηκαν από την VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στρεφόμενες μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Γρεβενών, με δικάσιμο την 4η/02/2021, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Τμήμα Α Ακυρωτικό, (ακυρωτική διαδικασία) προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου.
Θέμα  17ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Γρεβενών
  2. Αγίου Κοσμά (για το 3ο & 10ο θέμα)
  3. Κρανιάς (για το 10ο θέμα)
  4. Συνδένδρου (για το 10ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή  Τζουβάρα

 

 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184