Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών-Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών-Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Γρεβενά     25-09-2020

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:  –  14.411  –

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                                Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

 

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 20η τακτική  συνεδρίαση    του   Δημοτικού    Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει στις  30 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Γρεβενών.  Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επισημαίνοντας ότι εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Θέμα     1ο Χορήγηση μόνιμης θέσης στάθμευσης στην Λαμπρούλα Ζαμανάκου του Παναγιώτη, σύμφωνα με την 8/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     2ο Χορήγηση μόνιμης θέσης στάθμευσης στον Ηλία Συμεωνίδη του Σοφοκλή, σύμφωνα με την 9/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     3ο Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λόγω αναπηρίας (αίτημα Γεωργίου Καραγιάννη του Ιωάννη)

 

Αυτοτελές Τμήμα Μαθητικής Εστίας

Θέμα     4ο Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης της Μαθητικής Εστίας για το Σχολικό έτος 2020 – 2021

Πληροφορίες: Κρικέλης Γεώργιος

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     5ο Κοπή έξι (6) δένδρων στο χώρο της κάτω πλατείας στον οικισμό Σπηλαίου της Κοινότητας Σπηλαίου, σύμφωνα με την 2/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     6ο Κοπή δένδρου έμπροσθεν ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού “ΧΙΟΝΑΤΗ” επί της οδού Κ. Ταλιαδούρη στην πόλης των Γρεβενών, σύμφωνα με την 3/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     7ο Κοπή τριών (3) δένδρων (τούγιες) στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου οικισμού Καληράχης της Κοινότητας Καληράχης, σύμφωνα με την 4/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     8ο Κοπή ή μη δένδρων (φλαμουριές) επί της οδού Κ. Ταλιαδούρη στην πόλης των Γρεβενών, σύμφωνα με την 5/2020 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     9ο Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2020, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   10ο Έγκριση του 13ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   11ο Ένταξη παροχών ΔΕΔΔΗΕ στον Πολλαπλό Λογαριασμό Δήμου Γρεβενών της ΔΕΗ Α.Ε. και εκκαθάρισή του από αλλότριες παροχές
Θέμα   12ο Έγκριση της απ΄ ευθείας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 3.384,73 τ.μ. στη θέση Ποταμιά της Κοινότητα Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών στην εταιρεία ΥΙΟΙ Β. ΜΕΝΤΖΙΟΥ Ο.Ε.
Θέμα   13ο Έγκριση του αριθμ. 01/2020 πρακτικού της επιτροπής για την καταστροφή ηλεκτρονικών αντικειμένων

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   14ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2021
Θέμα   15ο Υλοτομία του Δημοτικού δάσους Λόχμης για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων του Οικισμού Λόχμης της Κοινότητας Αμυγδαλιών

 

Ειδικά θέματα

Θέμα   16ο Καταγγελία συμβάσεων εργασίας των δυο (2) εργαζομένων της  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α.Ε.» και δ.τ. «ΑΝ.Ν.ΓΡΕ.Α.Ε.», εκκαθάριση απαιτήσεων τους και ανάληψη υποχρέωσης καταβολής τους από τον Δήμο Γρεβενών

 

Με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56435/14-092020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3958/Β΄/15-09-2020, αποφασίστηκε η υποχρέωση χρήσης μάσκας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση με την ατομική σας μάσκα προστασίας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Γρεβενών (για το 1ο, 2ο, 6ο, 8ο & 12ο θέμα)
  2. Σπηλαίου (για το 5ο θέμα)
  3. Καληράχης (για το 7ο θέμα)
  4. Αμυγδαλεών (για το 15ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Φωτεινή  Τζουβάρα

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184