11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοζάνη     19-3-2014

 
Αρ. Πρωτ.  935

 

 

 

ΘΕΜΑ: 11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. 1.     Πάτρα Βασίλειο
 2. 2.     Χάτσιο Ιωάννη
 3. 3.     Γιαννάκη Βασίλειο
 4. 4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα
 5. 5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο
 6. 6.     Κούτσιανο Βασίλειο
 7. 7.     Ψευτογκά Δημήτριο
 8. 8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα  24/3/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Κοζάνης έτους 2014» Προϋπολογισμός : 150.000,00€ (με Φ.Π.Α)
 3. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 11ης Μαρτίου 2014 του έργου: «Εξωτερικά δίκτυα ακάθαρτων οικισμών Βαθύλακου, Μεσιανής και Ροδίτη Νομού Κοζάνης» Π.Ε Κοζάνης
 4. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 11ης Μαρτίου 2014 του έργου: «Υποδομές για τη στήριξη επιχειρηματικότητας στην Π.Ε Κοζάνης»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε Κοζάνης έτους 2013»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Χάραξη οδού – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας» Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αναμόρφωση μαιευτικής κλινικής και τμήματος επειγόντων περιστατικών Γ.Ν Καστοριάς» Προϋπολογισμού 3.100.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Καστοριάς
 8. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση σκαλόδρόμων και πεζοδρομιών Δ.Ε Καστοριάς» προϋπολογισμός 37.500,00€ Π.Ε Καστοριάς
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου» Π.Ε Καστοριάς
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Χιονάτου» Π.Ε Καστοριάς
 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή Δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Προϋπολογισμού Δαπάνης 70.00,00€ Π.Ε Φλώρινας
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή Δικαστικού Μέγαρου Φλώρινας» Π.Ε Φλώρινας
 13. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2013-2014 με αριθμ. διακήρυξης 13/2013
 14. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και Ελέγχου των Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2013-2014» με ισχύ έως 31/08/2014
 15. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Γρεβενών για τα τμήματα 3 έως 69 της αριθμ. 1129/16/8-1-2014 Διακήρυξης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης
 16. Έγκριση ή μη του από 19/03/2014 πρακτικού του ανοικτού  πρόχειρού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2014
 17. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών 1) Για την διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρων & κανονικών) της προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ και 2)Για την παραλαβή λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ
 18. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά το έτος 2014 Π.Ε Καστοριάς
 19. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 18.026,74€ του προγράμματος ΕΣΠΑ- ΣΑΕ 0758-Οικιστικα – Περιβάλλον για την πληρωμή του έργου Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης
 20. Έγκριση Χρηματικού εντάλματος πληρωμής για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, τέλη μεταβίβασης κλπ, για τα οχήματα και Μ.Ε της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού Περιόδου 2014-2015 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με προϋπολογισμό 1.053.249,00€ που αφορά στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμό στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο – επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ αρμοδιότητας της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποζημίωση της Ζαχαρίας Βαλενδίνας λόγω διέλευσης της Επαρχιακής Οδού Νεάπολης προς  Βελανιδια  Π.Ε Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη συντήρησης και αντικατάστασης τμημάτων του λεβητοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Εράτυρας
 24.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 29. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης για την  εξόφληση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα : «Ανάλυση Δειγμάτων Εδαφών & Φύλλων των Καλλιεργειών των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιόδου 2013-2014»
 31. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 32. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 33. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 34. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 35. Παραίτηση από ένδικα μέσα Π.Ε Καστοριάς
 36. Παροχή Εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στον δικηγόρο Καστοριάς Μοσχάκη Βασίλειο
 37. Τυπική επανέγκριση Παροχή  Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης Π.Ε Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.24613515682461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184