16η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, στις 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 -Δείτε τα θέματα

16η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, στις 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 -Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε  στην  16η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις 25 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων

Θέμα  1ο Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών σε κατάθεση πρότασης στο διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας – Αλβανίας.
Πληροφορίες: Μησυρλιάδου Μαγδαληνή

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα  2ο Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για τον αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας.
Πληροφορίες: Λεοντοπούλου Μελίνα
Εισηγητής: Κιάκας Ζήσης Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Ορεινών Δημοτικών Ενοτήτων
Θέμα  3ο Συμμετοχή του Δήμου στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας ως συνεργάτης στο πρόγραμμα “Διαδρομές και πολιτισμός της Νομαδικής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς”
Πληροφορίες: Μπασνά Δάφνω
Εισηγητής: Τσακστάρας Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης και Οικονομίας

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα  4ο

Έγκριση του 14ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα 5ο

Έγκριση του 16ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Πληροφορίες: Τολίκα Ευδοξία

Θέμα  6ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 2ου τριμήνου έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την αριθμ. 109/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Πληροφορίες: Τάκας Ευανθία

Θέμα  7ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στην Αθήνα.
Πληροφορίες: Τσιρογιάννη Παναγιώτα

Θέμα   8ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Δημοτική Αγορά της Δ.Κ. Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Ιωάννας Τσιμπέρη του Στεργίου)
Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα   9ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού έκτασης στην Τ.Κ. Μυρσίνης του Δήμου Γρεβενών, που χρησιμοποιείται ως μάντρα οικοδομικών υλικών (αίτημα τεχνικής εμπορικής εταιρείας Αφοι Χαρίσιου Παπανίκου & ΣΙΑ ΙΚΕ)
Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος

Θέμα  10ο

Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα  11ο

Μεταβίβαση ή μη μισθωτικής σχέσης αγροτεμαχίων του οικισμού Βάρης της Τ.Κ. Εξάρχου, λόγω θανάτου (αίτημα κ. Βάϊας Σαράφα)
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Μαριάνα

Θέμα  12ο

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Μνημείο πεσόντων ΑΝΝΙΤΣΑΣ.
Πληροφορίες: Σιέμου Κάρμεν

Θέμα  13ο

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις Δημοτικές Ενότητες που δεν  υποβλήθηκε καμία προσφορά για την προμήθεια “Μίσθωση Μηχανημάτων για συντήρηση – βελτίωση βατότητας του δασικού οδικού δικτύου του Δήμου”
Πληροφορίες: Στέφος Δημήτριος

Θέμα  14ο

Αποδοχή τιμολογίου έτους 2015
Πληροφορίες: Αθανασιάδης Θεμιστοκλής

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής:

Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

Θέμα  15ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο”
Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

Θέμα  16ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πασσάλων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους”
Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

Θέμα  17ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης δυτικού τμήματος του Δήμου”
Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος

Θέμα  18ο

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση Αγροτικής οδοποιίας ορεινών Κοινοτήτων”
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα  19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος”
Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος

Θέμα  20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ύδρευση Τ.Δ. Μαυρονόρους”
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα  21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μεγ. Σειρήνι”
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευθύμιος

Θέμα 22ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μοναχιτίου”
Πληροφορίες: Καρέτσος Αναστάσιος

Θέμα 23ο

Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: “Διαμόρφωση χώρου ΚΕΠ Δήμου Γρεβενών”
Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος – Ματεντζίδης Ιωάννης

Θέμα  24ο

Έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και  του Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού (Κ.Κ.Α. & Α.), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: “Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Α’ Παιδικού Σταθμού”
Πληροφορίες: Καρέτσος Αναστάσιος

Θέμα  25ο

Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού
Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

 

Ειδικά θέματα

Θέμα 26ο Ανάθεση άσκησης καθηκόντων παράλληλα με τα κύρια σε υπαλλήλους του Δήμου Γρεβενών στην ΑνΓρε ΑΕ ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης Leader (ΟΤΔ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πιστοποίησης έργων LEADER με σκοπό το κλείσιμο ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος LEADER 2007-2013
Πληροφορίες: Γραφείο Δημάρχου
Εισηγητής: Δασταμάνης Γεώργιος Δήμαρχος Γρεβενών
Θέμα  27ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 14/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της κ. Βασιλικής Παπαδοπούλου για χορήγηση θέσης στάθμευσης.
Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος – Ματεντζίδης Ιωάννης
Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
Θέμα  28ο Έγκριση ή μη της αριθμ. 15/2016 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αναφορικά με αίτημα της εταιρείας “ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.”  για χορήγηση θέσης στάθμευσης
Πληροφορίες: Καραγιάννης Νικόλαος – Ματεντζιδης Ιωάννης
Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.

 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Φαρμάκης Γρηγόριος Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Εμπορίου
Θέμα  29ο Παραχώρηση ή μη των πεζοδρομίων επί της οδού Ν. Καρναβά μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Παλαιολόγου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Στέργιος

 

            Στη συνεδρίαση προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
  2. οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:                – Μυρσίνης (για το 9ο θέμα)

                                                                        – Φελλίου (για το 10ο θέμα)

                                                                        – Μεγ. Σειρηνίου (για το 10ο θέμα)

3.   οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:           – Ελευθέρου (για το 10ο θέμα)

                                                                        – Κυρακαλής (για το 10ο θέμα)

                                                                        – Έξαρχου (για το 11ο θέμα)

 
 
                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 
 

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο