17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00

17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε  στην  17η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις 22 Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Θέμα   1ο Έγκριση υποβολής πρότασης για δημιουργία Κέντρου Κοινότητας (βασικής δομής) στο Δήμο Γρεβενών στο πλαίσιο της με Κωδικό 23 Πρόσκλησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ”.

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα   2ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στις 29-08-2016.

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα   3ο

Έγκριση του 15ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε  με την 127/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα   4ο

Έγκριση του 17ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 146/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα   5ο

Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.617,39 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2016).

Θέμα   6ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Ευθύμιο Ταταρίδη για τη μίσθωση των αριθμ. 19 και 22 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς του Δήμου Γρεβενών

Θέμα   7ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με την κ. Βασιλική Δόγκαλη για τη μίσθωση των αριθμ. 34, 35 και 36 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Δήμου Γρεβενών

Θέμα   8ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Αναστάσιο Σίκλη για τη μίσθωση των αριθμ. 14, 15, 16 και 17 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Δήμου Γρεβενών

Θέμα   9ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Γεώργιο Καραγιάννη για τη μίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών.

Θέμα 10ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Δημήτριο Δάσκαλο για τη μίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Σμίξης του Δήμου Γρεβενών

Θέμα 11ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Περιβολίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Νικολάου Κουβάτα του Ευαγγέλου)

Θέμα 12ο

Μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυνερίου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Μαρίας Κεχαγιά του Δημητρίου)

Θέμα 13ο

Διαπιστωτική απόφαση για αυτοδίκαιη παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην περιοχή “Τσακάλια” της Δ.Κ. Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών από τον κ. Στέργιο Σαμαρά του Ιωάννη

Θέμα 14ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών (αίτημα κ. Νικολάου Μαρτζέλη)

Θέμα 15ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου (αίτημα κ. Νικολάου Μπαϊνέτα)

Θέμα 16ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου (αίτημα κ. Όλγας – Γιούλας Τσιάκα)

Θέμα 17ο

Αποδοχή ή μη του αιτήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών (Ε.Π.Σ.Γ), για την εφαρμογή της αριθμ. 39/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού της.

Θέμα 18ο

Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολικού Κτιρίου της Τ.Κ. Προσβόρου Δήμου Γρεβενών (αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Προσβοριτών “Ο Προφήτης Ηλίας”)

Θέμα 19ο

Παράταση της προθεσμίας έκδοσης Οικοδομικής Άδειας σε οικόπεδα που εκποιήθηκαν στην επέκταση του οικισμού Μεσολουρίου της Δ.Ε. Μεσολουρίου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα των κ.κ. Δημητρίου Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου και Παναγιώτη Γεωργίου του Παντελή)

Θέμα 20ο

Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 για την παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών, διενέργειας συνοπτικών και ηλεκτρονικών διαγωνισμού, εξέταση ενστάσεων και εισήγηση ανάθεσης για το Δήμο Γρεβενών έτους 2016

Θέμα 21ο

Έγκριση προμηθειών “Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2016-2017” και  “Αποχιονισμός του δημοτικού οδικού δικτύου και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2016-2017”

 
 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  22ο

Έγκριση Προσχεδίου του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ) περιοχής παρέμβασης Γρεβενών με τίτλο: ΓΡΕΒΕΝΑ 2020 και Αστική Αρχή το Δήμο Γρεβενών

Θέμα  23ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση Οικισμού Κιβωτού”

Θέμα 24ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 25ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 26ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Χάραξη σήμανση μονοπατιού Σταυρός – Καλπάκι δημοσίου δάσους Φιλιππαίων, Νομού Γρεβενών”
Θέμα 27ο Παράταση προθεσμίας της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Βεντζίου» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», Δράση L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα 28ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης «Οικιστική αναβάθμιση και ανάπλαση οικισμού Κιβωτού» που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L322 «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση L322-1 «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Θέμα 29ο
Παράταση προθεσμίας της πράξης «Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις ¨Σμίξη¨ και ¨Μοναστήρι¨ στον ποταμό Αλιάκμονα» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 179853 που εντάχθηκε στο Μέτρο 41«Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης», υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση, αναβάθμιση περιοχών» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θέμα 30ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή – συντήρηση φρεατίων ομβρίων Ιτέας – Σαρακήνας”

Θέμα 31ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών του Δήμου”

Θέμα 32ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Ύδρευση Οικισμού Ποντινής”

Θέμα 33ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών δυτικού τμήματος 2015”

Θέμα 34ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (ασφαλτικά)”

Θέμα 35ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή οδού Νεοχώρι – Δίπορο”

Θέμα 36ο

Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: “Αποπεράτωση Ι.Ν. Νησίου”

Θέμα 37ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καλλονής Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά”

Θέμα 38ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή οδών πόλης Γρεβενών”

Θέμα 39ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή και συντήρηση λιθοδομών” (έτους 2013)

Θέμα  40ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & κατασκευή Κοινοτικού Καταστήματος” (Δ.Ε. Μεσολουρίου)

Θέμα 41ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή – συντήρηση ποτιστρών δυτικού τμήματος του Δήμου”

Θέμα 42ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Έργα και εργασίες διευθέτησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης του χειμάρρου Γρεβενίτη από τη γέφυρα Γάτου έως τη γέφυρα Χατζή”
Πληροφορίες: Γεωργιάδου Δέσποινα

Θέμα 43ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Εκκλησιών Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά Δήμου Γρεβενών”

Θέμα 44ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – ανάπλαση ρέματος Δ.Δ. Κρανιάς Δήμου Γόργιανης” (Α.Μ. 134/2006)

Θέμα 45ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Τσιμεντοστρώσεις Δ.Δ. Κοσματίου” (Α.Μ. 117/2008)

Θέμα 46ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποπεράτωση τσιμεντοστρώσεων Τ.Δ. Κοσματιου”  (Α.Μ. 129/2009)

Θέμα 47ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση χώρων Τ.Δ. Μαυραναίων, Μαυρονόρους και Σταυρού” (Α.Μ. 172/2009)

Θέμα 48ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση δρόμου Μαυρονόρους Ελάτου” (Α.Μ. 80/2010)

Θέμα 49ο

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση δρόμων από θεομηνίες Δ.Ε. Μεσολουρίου” (Α.Μ. 09/2011)

Θέμα 50ο

Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού (αιτήματα Τ.Κ. Κέντρου, Τ.Κ. Κοσματίου, Συλλόγου “Γιαγκούλεια” & Τ.Κ. Μεγάρου)

Θέμα 51ο

Υλοτομία συστάδας 7α συνιδιόκτητου δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης

Θέμα 52ο

Υλοτομία συστάδας 7β συνιδιόκτητου δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης

 
Ειδικά θέματα

Θέμα 53ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τον προσδιορισμό ασκηθείσας αναίρεσης κατά της με αριθμό 52/2016 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής εκπροσωπώντας τον Δήμο Γρεβενών.
Θέμα 54ο Αναμόρφωση των εταιρικών συμφώνων μεταξύ του Δήμου Γρεβενών και των Εταίρων του έργου LIFE12 NAT/ GR/000784

 
 
      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο