19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο
2.     Χάτσιο Ιωάννη
3.     Γιαννάκη Βασίλειο
4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα
5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο
6.     Κούτσιανο Βασίλειο
7.     Ψευτογκά Δημήτριο
8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη   27/5/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 13ης Μαΐου 2014 έργου: «Συντήρηση Επαρχιακής Οδού Ακρινής Αγίου Δημητρίου» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 6ης Μαΐου 2014 έργου: «Οριζόντια Σήμανση επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 5. Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιαννής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη, Νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) με σύστημα δημοπράτησης μελέτη – κατασκευή Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας και της ανάθεσης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (3ος  όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 8. Έγκριση των όρων διακήρυξης του υποέργου: «Δρόμος Λιανοτόπι – Γράμμος (Χ.Θ. 8+967 – 15+795)» Π.Ε. Καστοριάς
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: «Δρόμος Λιανοτόπι – Γράμμος (Χ.Θ. 8+967 – 15+795)» Π.Ε. Καστοριάς
 10. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της «Θέστωρ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου: «Βελτίωση – Επέκταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Νεστορίου» κατά της με αριθμ. πρωτ. 43289/1144/30-04-2014 απόφασης έκπτωσης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου 2014» προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2014» προϋπολογισμού 490.000,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 041 του έτους 2014
 13. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επ. δίκτυο Φλώρινας» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 14. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο επ. δίκτυο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 16. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 17. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση φωταγώγησης επ. οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2014» προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 18. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: Συντήρηση φωταγώγησης επ. οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2014» Π.Ε. Φλώρινας
 19. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 10/2014
 20. Έγκριση ή μη του από 15/05/2014 πρακτικού του Δημόσιου Ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «Σχέδιο δράσης για την ανάδειξη της διασυνοριακής περιοχής σε ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό»/«ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύμιο Tour –Act, και με αριθμό Διακήρυξης 14/2013
 21. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ. 11/2014 διακήρυξη)
 22. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (αριθμ. 12/2014 διακήρυξη)
 23. Έγκριση νέου με απευθείας ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2013-2014 Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τη κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» περιόδου 2014-2015, καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 25. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «ΤΜΗΜΑ ΛΙΒΑΔΟΤΟΠΙ-ΓΙΑΝΝΟΧΩΡΙ» Π.Ε. Καστοριάς
 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιρογάνωση Πανελλήνιου Τουρνουά Ποδοσφαίρου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση των σαράντα χρόνων από την ίδρυση του Αθλητικού Συλλόγου «Εορδαΐκός» Πτολεμαΐδας
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης ενόψει συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Άργος Ορεστικού
 32. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Νοεμβρίου έως και Μαρτίου 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 35. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 37. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 38. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαβδανιωτών «Η ΛΑΒΔΑ» των εκδηλώσεων «Δρόμοι Μανιταριού 2014», καθώς και έγκριση της δαπάνης
 43. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Μ. με την Οργανωτική Επιτροή των αγώνων «RALLY GRECE OFFROAD», καθώς και έγκριση της δαπάνης
 44. Έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Δ.Μ. με τον Συνεταιρισμό φαρμακοποιών συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας ΣΥΝ.ΠΕ. του ΚΖ΄ Συνεδρίου της ΟΣΦΕ, καθώς και έγκριση της δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184