21η πρόσκληση του Προέδρου για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:30

21η πρόσκληση του Προέδρου για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει την Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Γρεβενά      21-08-2019

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                       Αριθ. Πρωτ.:  –  12.000 –

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                                                                                                                       

Διεύθυνση     : Πλ. Ελευθερίας 1

Πληροφορίες: Σιέλλυ Μπουμπούκα

Τηλέφωνο     : 24623-50877

e-mail : shellympoumpouka@yahoo.gr

                                                Προς    1. κ. Δασταμάνη Γεώργιο Δήμαρχο Γρεβενών

  1. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Γρεβενών

                                                                       

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  21η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που    θα   γίνει    στις      26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα    1ο Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
Θέμα    2ο Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 30595/22.04.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1590/τ. Β’/09-5-2019), η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018)», εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών»

 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα     3ο Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Παραδοτέου ii στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στα πλαίσια του έργου: «Διαχείριση Έργου (παραδοτέο D 1.3.2), υποστήριξη στην έρευνα πεδίου και ανάπτυξη σεναρίων αποκομιδής βιοαποβλήτων στο Δήμο Γρεβενών (παραδοτέο D 3.3.1) και υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου δράσης που αφορά στην αποκομιδή και διαχείριση βιοαποβλήτων καθώς και στην ανάπτυξη του συστήματος οικιακής κομποστοποίησης (παραδοτέο D 5.3.3) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Promotion of waste prevention and recycling at the cross border area – LESS WASTE II»

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε)

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     5ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € από πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του ΝΠΔΔ Πράσινο Ταμείο, ως επιβράβευση του Δήμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     6ο Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     7o Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 230/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών με θέμα: “Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας και έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του  προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή”
Θέμα     8ο Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας και έγκριση του 26ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Γρεβενών, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     9ο Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας προέδρου Τοπικής Κοινότητας Δήμου Γρεβενών
Θέμα   10ο Ρύθμιση οφειλών της υπό εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” και δ.τ. “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ” για οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και ΕΦΚΑ
Θέμα   11ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Γρεβενών
Θέμα   12ο Παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας σε οικόπεδα που εκποιήθηκαν στην επέκταση του οικισμού Μεσολουρίου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα των Δημητρίου Τριανταφύλλου και Παναγιώτη Γεωργίου)
Θέμα   13ο Συγκρότηση επιτροπών, σύμφωνα με το Ν. 4412/8-8-2016, για την παραλαβή των υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με τίτλο: α) “Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εξατομικευμένης εφαρμογής γεωπληροφοριακού συστήματος διαχείρισης δημοτικών ακινήτων του Δήμου Γρεβενών” και β) “Υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακής βάσης δεδομένων του Δήμου Γρεβενών”
Θέμα   14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Νυχτερινή φύλαξη της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών, του αμαξοστασίου του Δήμου Γρεβενών” από 01-07-2019 μέχρι 31-07-2019
Θέμα   15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Πρόγραμμα συγκοινωνία Γρεβενών”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   16ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Οροπεδίου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” (Α.Μ. 64/2009)

Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κωνσταντίνος

 

Ειδικά Θέματα

Θέμα   17ο Έγκριση για την διοργάνωση της εκδήλωσης: «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2019» (16-22 Σεπτεμβρίου)
Θέμα   18ο Έγκριση δημιουργίας ξεχωριστού άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη και προώθηση πολιτιστικών τουριστικών προορισμών μέσω ψηφιακών εργαλείων» (DEVELOPMENT & PROMOTION OF CULTURAL TOURISTIC DESTINATIONS THROUGH MULTIMEDIA TOOLS) με ακρωνύμιο “IT CULTURE” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020”

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

     

   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο