22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00

22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, που θα γίνει την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:00

Πρόσκληση

 

            Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, να προσέλθετε  στην  22η  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών,  που θα γίνει στις  3 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα    1ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών <οπωροκηπευτικά – όσπρια> (αίτημα κ. Νικολάου Ευαγγελόπουλου του Αθανασίου)

 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Θέμα    2ο Τροποποίηση των αριθμ. 385/2013 και 203/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την μετονομασία του οικισμού Ζάκα της Τοπικής Κοινότητας Ζάκα σε Ζιάκα της Τοπικής Κοινότητας Ζιάκα.

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     3ο

Έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 194/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα     4ο

Έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 195/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα     5ο

Έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την 203/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα     6ο

Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.

Θέμα     7ο

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στο Βόλο.

Θέμα     8ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Ευθύμιο Ταταρίδη για τη μίσθωση των αριθμ. 19 και 22 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς του Δήμου Γρεβενών

Θέμα     9ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με την κ. Βασιλική Δόγκαλη για τη μίσθωση των αριθμ. 34, 35 και 36 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Δήμου Γρεβενών

Θέμα   10ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Αναστάσιο Σίκλη για τη μίσθωση των αριθμ. 14, 15, 16 και 17 (ενιαίος χώρος) καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Δήμου Γρεβενών

Θέμα   11ο

Έγκριση ή μη καταγγελίας της σύμβασης με τον κ. Δημήτριο Δάσκαλο για τη μίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Σμίξης του Δήμου Γρεβενών

Θέμα   12ο

Ανταλλαγή δημοτικού οικοπέδου της Τοπικής Κοινότητας Σμίξης με ιδιόκτητο οικόπεδο (αίτημα Αγλαΐας και Αγγελικής Ευθυμίου)

Θέμα   13ο

Αποδοχή τιμολογίου έτους 2014

Θέμα   14ο

Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεση προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2016, όπως συντάχθηκε με την αριθμ. 193/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   15ο

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση επισκευή σιντριβανιών”

Θέμα   16ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – χαλικόστρωση οδών Δ.Δ. Ελάτου”

Θέμα   17ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση ποτιστρών έτους 2008”

Θέμα   18ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Συντήρηση – βελτίωση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2010)”

Θέμα   19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Αναβάθμιση οδών – χώρων (έτους 2012)”

Θέμα   20ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Αβδέλλας (έτους 2012)”

Θέμα   21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου έτους 2012”

Θέμα   22ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση καθιζήσεων οδών (έτους 2012)”
Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ιωάννης

Θέμα   23ο

Έγκριση – παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης “Τοπογραφικές αποτυπώσεις αθλητικών υποδομών του Δήμου”

Θέμα   24ο

Αναγνώριση αποζημίωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: “Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βεντζίων”

Θέμα   25ο

Γνωμοδότηση επί του Φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου του έργου «Τροποποίηση της υφιστάμενης λατομικής περιοχής ¨Μηλιάς¨ στη θέση ¨Άμμος¨ στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μηλιάς, του Δήμου Γρεβενών, της Π. Ε. Γρεβενών, ως προς το εμβαδόν από συνολική έκταση 80.923 m2 σε 34.433,20 m2».

Θέμα   26ο

Τροποποίηση της αριθμ. 294/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά με την έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Δοκιμή θερμικής απόκρισης ή δοκιμαστικής άντλησης σε γεωεναλλάκτη στο ΕΠΑΛ Γρεβενών» για τις ανάγκες του Υποέργου 8 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Θέμα   27ο

Έγκριση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Συντήρηση και διαμόρφωση συντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού” και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Θέμα   28ο

Εξέταση της από 3-10-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 20018/4-10-2016) ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για το έργο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» κατά της από 01-07-2016 απόφασης έκπτωσης από το ανωτέρω έργο.

Θέμα   29ο

Εξέταση της από 3-10-2016 (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Υ. 20020/4-10-2016) ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.» για το έργο «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» κατά της από 01-07-2016 απόφασης έκπτωσης από το ανωτέρω έργο.

 
Ειδικά θέματα

Θέμα   30ο Σύμφωνη γνώμη επί της 35/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Α. & Α. αναφορικά με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών”.
Θέμα   31ο Έγκριση της 34/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.  αναφορικά με την 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2016
Θέμα   32ο Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Απόστολου Τσένη από θέσεις που κατέχει ως εκ της ιδιότητάς του και αντικατάστασή του.

Θέμα   33ο

Επιστροφή στοιχείων της μελέτης με τίτλο “Βελτίωση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών της Ε.Ο. Γρεβενών – Βασιλίτσας Όρια Νομού”

 
 
 
 
                                                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                       
                                                                                                         
                                                                                Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας
 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

Μετάβαση στο περιεχόμενο