3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο

2.     Χάτσιο Ιωάννη

3.     Γιαννάκη Βασίλειο

4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.     Κούτσιανο Βασίλειο

7.     Ψευτογκά Δημήτριο

8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  28/1/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και Βελτίωση Μονής Αγίας Τριάδος Βυθού και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου» Προϋπολογισμού: 800.000,00€ (με Φ.Π.Α)   Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση εργασιών Ιερού Ναού Αχιλλείου Πενταλόφου» Προϋπολογισμού: 49.500,00€ (με Φ.Π.Α)  Π.Ε Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 600.000,00€ (με Φ.Π.Α)  Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Εξωτερικά Δίκτυα Ακαθάρτων οικισμών Βαθυλάκκου, Μεσσιανής και Ροδίτη Νομού Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.185.000,00€ (με Φ.Π.Α) Π.Ε Κοζάνης
 6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» προϋπολογισμού: 2.430.000,00€ (με Φ.Π.Α)  Π.Ε Κοζάνης
 7. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (3ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 8. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Η/Μ Εγκαταστάσεων κτιρίου (3ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 9. Ανάθεση του έργου: «Συντήρηση δρόμου (Αγ. Αθανάσιος – Νοσοκομείο) και τοποθέτηση στηθαίων στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς»
 10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Εγκατάσταση Θέρμανσης στο πολιτιστικό σύλλογο Φλαμπούρου» Π.Ε Φλώρινας
 11. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων της DOTSOFT-ETAM A.E. και της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. που συμμετείχαν στον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο του έργου TOURISM DATA»
 12. Κατακύρωση ή μη του από 21/01/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου  επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Π.Ε Καστοριάς
 13. Κατακύρωση ή μη του από 03/01/2014 πρακτικού του Δημόσιου Ανοιχτού επαναληπτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ» / « ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE PROMOTION OF THE CROSS – BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURIST DESTINATION » και ακρωνύμιο Tour – Act και με αριθμό Διακήρυξης 14/2013 Π.Ε Καστοριάς
 14. Έγκριση δαπάνης, έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014
 15. Έγκριση δαπάνης και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών, περί διακίνηση αλληλογραφίας πλην της πόλης της Καστοριάς, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις προϋπολογισμού 6.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά  Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπάνης και διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά
 17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη – συντήρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης» Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση Ανελκυστήρων Διοικητηρίου Γρεβενών»
 19. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 330.083,65€ του προγράμματος ΚΑΠ, Α΄ Κατανομή έτους 2014 – προς κάλυψη δαπανών
 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής στις Π.Ε ποσού 152.556,00€ του προγράμματος ΚΑΠ- προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο του 2013
 21. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων των μετακινήσεων του Περιφερειάρχη  και ορισμός υπολόγου
 22. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων των μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
 23. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων για ΚΤΕΟ των αυτ/των της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός υπολόγου
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 25. Έγκριση συνδιοργάνωσης με φορείς του Πρωταθλήματος Επιλέκτων Άρσης Βαρών στην Πτολεμαΐδας και έγκριση της δαπάνης
 26. Έγκριση δαπάνης λογισμικού μισθοδοσίας
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 28. Προέγκριση ποσού για την πληρωμή των μελών του Μ.Κ.Ε οχημάτων της Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη δαπάνη προμήθειας ξυλείας για την κατασκευή οικίσκων που θα χρησιμοποιηθούν σε δράσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εορδαίας
 30. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη  συνδιοργάνωση μαθητικής συνάντησης με θέμα : «Η Φυσική Μαγεύει» με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα: «Επιστροφή στις αξίες του παρελθόντος ως αντίδοτο της κρίσης» με τον Σύλλογο Γυναικών Ν. Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση της Π.Ε Κοζάνης  στη δαπάνη προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Καλαμιάς
 33. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζανης  στη δαπάνη έκδοσης Ημερολογίου 2014 αφιερωμένου στο Φυσικό Περιβάλλον, τη χλωρίδα και την πανίδα  της ευρύτερης περιοχής των Σερβίων, με το Μορφωτικό Όμιλο Σερβίων «Τα Κάστρα»
 34. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ιστορικών βιβλίων που εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αυγερινιωτών Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη διατήρηση και διάσωση της ιστορίας της Κοινότητας του Αυγερινού Βοίου
 35. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκδήλωσης κοπής πίττας από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Π.Ε Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπάνης για πληρωμή εμπειρογνώμονα γεωπόνου για αναγκαστικές απαλ/σεις του έργου « Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο Κοζάνης – Σερβίων » Π.Ε. Κοζάνης
 37. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση ή μη νομικής στήριξης υπαλλήλου Π.Ε Γρεβενών
 41. Ορισμός Δικηγόρου για  δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 42. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 43. Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ.
 44. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 45. Έγκριση Συνδιοργάνωσης δράσεων με τον Χιονοδρομικό Ορειβατικό Σύλλογο Γρεβενών και έγκριση της δαπάνης
 46. Έγκριση ή μη του από 23/1/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχεριου διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης  ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο με αριθμό Διακήρυξης 12/2013

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.


 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184