36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε τα θέματα

36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κοζάνη     06-09-2018

                   Αρ. Πρωτ. 161895/7026

 
 
Αρ. Πρωτ.

 

 

ΘΕΜΑ: 36η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

 

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα  10/09/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης.
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση οδού για την προστασία ρέματος και νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης», προϋπολογισμού 9.500,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 593.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε».
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης».
 9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οι8κισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση – συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας»
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης».
 13. Έγκριση ή μη της δι8αδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών: «Συντήρηση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ και διακρίβωση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ».
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση προγράμματος Η/Υ ΚΤΕΟ – Πρόγραμμα διαχείρισης Επικοινωνιών και Ελέγχου».
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).
 18. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και της σχετικής δαπάνης, για την έκδοση Λευκώματος προς τιμήν του ζωγράφου Αριστοτέλη Βαρσάμη.
 19. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. ετών 2019 – 2020 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Νέες κατασκευές συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020» αρμοδιότητας έδρας για τα έτη 2018 – 2019 και 2019 – 2020.
 20. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018 – 2019 (Παραδοτέο Π1).
 21. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης, με το σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών στο εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα.
 23. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον εκπολιτιστικό και μορφωτικό σύλλογο Καρυδίτσας στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 16 Σεπτεμβρίου 2018.
 24. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις μνήμης 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ευθυγράμμιση των με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2476 και ΚΗΙ 4405 οχημάτων του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 27. Έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 28. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινα (Π.Δ.Μ.).
 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 30. ‘Έγκριση δαπανών έτους 2018, της Π.Ε. Γρεβενών.
 31. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASIA από 3 έως 6 Οκτωβρίου στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας.
 33. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως 10 Σεπτεμβρίου 2019.
 34. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού και8 αναμνηστικών (μπλουζάκια) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του συλλόγου Ορεινών Δραστηριοτήτων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίας επισκευής ελαστικών εκχιονιστικών ΚΗΥ 3737 και εκσκαφέα φορτωτή ΚΥ 7484.
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών.
 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ανανέωσης Domain Name (www.visit-grevena.ελ) Π.Ε. Γρεβενών για δύο (2) έτη.
 38. Έγκριση ανάθεσης ενοικίασης αποθήκης (Υποέργο Υ-1, Δ.4. ΤΕΒΑ Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213).
 39. Έγκριση ανάθεσης ενοικίασης ερμαρίων, ψυγείων κλπ (Υποέργο 2, Διοικητικών Δαπανών Δ.4. ΤΕΒΑ_Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213).
 40. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 41. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 42. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 43. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα».
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 45. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Π.Σ. «ΔΡΑΣΙΣ» Τσοτυλίου στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2018.
 46. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG INCONTRI TRAVEL EXPERIENCE που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 10/10 έως 12/10/2018 στο Ρίμινι Ιταλίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 1. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       – Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184