8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)


ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλου, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1.     Πάτρα Βασίλειο
2.     Χάτσιο Ιωάννη
3.     Γιαννάκη Βασίλειο
4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα
5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο
6.     Κούτσιανο Βασίλειο
7.     Ψευτογκά Δημήτριο
8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  5/3/2013 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 19ης Φεβρουαρίου 2013 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση κατολίσθησης από τη Χ.Θ 113+200 Έως τη Χ.Θ 113+200 στην Ε.Ο. Κοζάνης – Ιωαννίνων προϋπολογισμού 590.000,00€ ( με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) Π.Δ.Μ.
 3. Συγκρότηση επιτροπής σε ετήσια βάση και μέχρι 31-12-2013 για την διενέργεια διαγωνισμού για τα έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης (2ης) τάξης του ΜΕΕΠ, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) /ΠΔΜ
 4. Κατακύρωση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 20ης Φεβρουαρίου 2013 του έργου: «Βελτίωση αντιπληγματικής προστασίας αντλιοστασίων Α2.1. & Α3 υδροδότησης Σιάτιστας – Γαλατινής από Φράγμα Πραμόριτσας» Π.Ε Κοζάνης
 5. Έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 7ης Φεβρουαρίου 2013 του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Σερβίων και κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί Σερβίων και Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού από την Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος Interactive Farmers Support System for Efficient water use management –RULAND που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)  Greece –FYROM με Κωδικό έργου Π.Δ.Ε 2012ΕΠ30580006 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι επικεφαλής εταίρος
 7. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας για την υλοποίηση του προγράμματος «Women In NetWork for Innovation and Entrepreneurhip- WIN-WIN» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) Greece- FYROM με κωδικό έργου ΠΔΕ 2012ΕΠ30580005 και στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι εταίρος
 8. Έγκριση της δαπάνης, της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και των τευχών δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου της μελέτης «Μ.Π.Ε της μελέτης αποκατάσταση – διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας» προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α της Π.Ε Φλώρινας
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έγκριση των όρων της διακήρυξης
 10. Έγκριση της δαπάνης και της απ΄ ευθείας ανάθεσης Προμήθειας διαφόρων Ηλεκτρολογικών Υλικών για τις ανάγκες των κτιρίων που ανήκουν στην Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 11. Έγκριση της δαπάνης και της απ΄ ευθείας ανάθεσης Συντήρησης και Επισκευής των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων των Γραφείων (γραφεία Διοικητηρίου, Αμυνταίου, ΚΤΕΟ, Συγκοινωνιών κ.λ.π) που ανήκουν στην Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 12. Έγκριση της δαπάνης και της απ΄ ευθείας ανάθεσης αναδόχου για τις εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων των Υπηρεσιών της Π.Ε Φλώρινας για το έτος 2013
 13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης των αποκαλυφθεισών εκτάσεων της λίμνης Βεγορίτιδας στο Δήμο Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας
 14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαινομένων Π.Ε Καστοριάς
 15. Έγκριση νέων δρομολογίων με απ΄ ευθείας αναθέσεις για την μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 Π.Ε Καστοριάς
 16. Έγκριση αποδοχής ποσού 353.975,57€ και εν μέρει κατανομή ποσού 34.137,11€ του προγράμματος ΚΑΠ – προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών επενδυτικών δαπανών και δαπανών αντιμισθίας των αιρετών οργάνων
 17. Έγκριση Δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στην προμήθεια υλικών για την τσιμεντόστρωση των κελιών φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων του Δήμου Κοζάνης
 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τριάντα (30) βιβλίων με θέμα: «Κοζάνη, Οδοιπορικό στο Χρόνο» για την Π.Ε Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α Εξαμήνου 2013 για τους Υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 20. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Κοζάνης
 21. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα)
 22. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικών (έδρα)
 23. Έγκριση  δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Π.Ε Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Α εξαμήνου 2013 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών (έδρα)
 25. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2013 για τους Φύλακες –Οδηγούς Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη καθώς και των Υπαλλήλων των Συλλογικών Οργάνων Π.Ε Κοζάνης
 26. Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης τεσσάρων Υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2013
 27. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Μαρτίου 2012 Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση  συμμετοχής Π.Ε Καστοριάς στην 3η Διεθνή Έκθεση Γούνας στην Αθήνα, καθώς και έγκριση της δαπάνης
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 35. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 13/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 36. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της αριθ. 17/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς
 37. Ανάκληση της με αιθμ. 923/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προμήθεια και τροποποίηση κάδων απορριμμάτων σύμφωνα με την δράση C3 δράσης του έργου Life 09NAT/GR000333-Arctos/Kastoria

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Γεώργιος Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184