8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

8η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.2/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

1.     Πάτρα Βασίλειο

2.     Χάτσιο Ιωάννη

3.     Γιαννάκη Βασίλειο

4.     Μητροπούλου Κωνσταντίνα

5.     Χατζηζήση Αλέξανδρο

6.     Κούτσιανο Βασίλειο

7.     Ψευτογκά Δημήτριο

8.     Θεοδωρίδη Παναγιώτη

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη  4/3/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 1.750.000,00€ που αφορά εκτέλεση απαραίτητων εργασιών στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Έδρας της Π.Δ.Μ
 3. Έγκριση διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένων (3) προσκλήσεων μέσω εργοληπτικών επιχειρήσεων (Ν. 3669/08 άρθρο 2 και 28) για το έργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας Γεωτρήσεων Βατερού & Κλήματος» Προϋπολογισμού: 16.789,90€ (με Φ.Π.Α)
 4. ‘Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επισκευή  Φορτωτή Hyundai HL 757-7 του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης
 5. Ανάθεση του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου Υποέργο 2: Οδοποιία εντός οικισμού Πεύκου» Π. Ε Καστοριάς
 6. Έγκριση παράτασης του έργου: «Ολοκλήρωση Γέφυρας Νεστορίου με τις Προσβάσεις» Π.Ε Καστοριάς
 7. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε Γρεβενών
 8. Έγκριση δαπάνης του έργου «Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 445.000,00 ευρώ που αφορά το Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της έδρας της Π.Δ.Μ.
 9. Έγκριση δαπάνης έργου: «Βελτίωση Υποδομών 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού» Προϋπολογισμού 23.792,59€  Π. Ε Καστοριάς
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6η/2014
 11. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου Οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 3.300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του Εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Δ.Μ αριθμ. 10/2014 διακήρυξη
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση  πίστωσης ποσού 24.000,00€ για την ανάθεση παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε Λογιστή (Α΄ τάξης) για την έναρξη της εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Σχεδίου από την Π.Δ.Μ, καθώς και έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών
 13. Έγκριση ή μη του από 14/02/2014 πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Καστοριάς για το σχολικό έτος 2013-2014 συνολικού προϋπολογισμού 966.743,51€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α αριθμό διακήρυξης 13/2013
 14. Κατακύρωση ή μη του από 24/02/2013 πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Π.Ε Καστοριάς καθώς και των ΝΠΔΔ της χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2014 με αριθμό Διακήρυξης 16/2013
 15. Κατακύρωση ή μη του από 24/02/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας γραφικής και μηχανογραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Καστοριάς για το έτος 2014
 16. Κατακύρωση ή μη του από 25/02/2014 πρακτικού του Δημόσιου Ανοιχτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης – δημοσιότητας και παραγωγής ντοκιμαντέρ του έργου: «Σχέδιο Δράσης για την Ανάδειξη της Διασυνοριακής Περιοχής σε Ανταγωνιστικό Τουριστικό Προορισμό»/ «ACTION PLAN FOR THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION» και ακρωνύμιο Tour – Act και με αριθμό Διακήρυξης 14/2013 Π.Ε Καστοριάς
 17. Κατακύρωση ή μη του από 25/02/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ της Π.Ε Καστοριάς
 18. Έγκριση ή μη του από 26/02/2014 πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικό δίκτυο με αριθμό Διακήρυξης 12/2013 Π.Ε Καστοριάς
 19. Κατακύρωση ή μη του από 27/02/2014 πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση υποβολής προσφορών, περί διακίνηση αλληλογραφίας πλην της πόλης της Καστοριάς, σε εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις για το έτος 2014 Π.Ε Καστοριάς
 20. Έγκριση του πρακτικού Παραλαβής –Μονογραφής –Αποσφράγισης και Ελέγχου της Επιτροπής των δικαιολογητικών του Δημόσιου Τακτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Γρεβενών για το σχολικό έτος 2013-2014» με ισχύ έως 31/08/2014 Π.Ε Γρεβενών
 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 297.787,36€ του προγράμματος ΣΑΝΑ 0268 – ΕΣΠΑ για την πληρωμή του έργου: «Χάραξη οδού Πτολεμαίδας – Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση της με τον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας»
 22. Έγκριση αποδοχής ποσού 300.000,00€ για το έργο: «Οδοποιία στην Περιοχή του Ορεινού Όγκου Γράμμου» Π.Ε Καστοριάς
 23. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήματα των λεκανών του υδατορέματος Βυσσινιάς (ΚΑ 110503) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε Καστοριάς»
 24. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εκτέλεση δημόσιων δασοτεχνικών έργων ορεινής υδρονομίας σε τμήμα της λεκάνης του υδατορέματος Ξηροποτάμου (Κ.Α.11.05.07) στην περιοχή του Δήμου Καστοριάς της Π.Ε Καστοριάς και στην περιοχή του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας»
 25. Έγκριση ΧΕΠ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας, παραβόλων ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων, τέλη μεταβίβασης κλπ για τα οχήματα και Μ.Ε της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και
 26.  Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ
 27. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε Κοζάνης στη συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα την καλλιέργεια αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών, εναλλακτικών καλλιεργειών και superfoods, με τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Οκτωβρίου 2013 Π.Ε Καστοριάς
 31. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε Γρεβενών
 32. Έγκριση Πληρωμής δαπανών Έργων Π.Ε Γρεβενών
 33. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ – Π.Ε Φλώρινας
 34. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
 35. Έγκριση Μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης
 36. Ορισμός Δικηγόρου για δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ – Π.Ε Κοζάνης
 37. Ορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη και δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Γεώργιος K. Δακής

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184