KTEO: Πότε έρχονται τα πρόστιμα των 150 ευρώ σε 1,5 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ

KTEO: Πότε έρχονται τα πρόστιμα των 150 ευρώ σε 1,5 εκατ. ιδιοκτήτες ΙΧ

Για το 2018 παραπέμπεται η αποστολή των προστίμων 150 ευρώ στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν τα έχουν περάσει από ΚΤΕΟ σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Ειδικότερα επισημαίνεται στο νομοσχέδιο ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα επιβληθεί το πρόστιμο των 150 ευρώ στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμου ελέγχου του οχήματος.
Ωστόσο στο νομοσχέδιο επισημαίνεται επίσης ότι: «H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του».
Οπότε σύμφωνα με το πρώτο άρθρο από τις αρχές του 2018 θα επιβληθούν τα πρόστιμα αλλά είναι πολύ πιθανό επίσης τα πρώτα πρόστιμα να επιβληθούν τον Μάιο του 2018 αν η ισχύς του άρθρου ξεκινά 6 μήνες μετά την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης!
Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως Ιδιωτικά ΚΤΕΟ δεν επιτρέπεται να ιδρυθούν από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα έως και δευτέρου βαθμού για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών από την απώλεια της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου.
Επιπλέον σύμφωνα με το νομοσχέδιο όταν ένα όχημα ελεγχθεί αλλά κόβεται και πρέπει να ελεγχθεί ξανά εντός 20 ημερών και δεν γίνει αυτό τότε σε 6 μήνες θα ελέγχεται εκ νέου ως αρχικός και όχι σαν επανέλεγχος.
Να υπενθυμίσουμε πως περίπου 1,5 εκατ. αυτοκίνητα και 1 εκατ. δίκυκλα και φορτηγά δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο και κυκλοφορούν παράνομα στους δρόμους.
Ειδικότερα στο νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:
«Άρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (Α’ 268)
Το άρθρο 34 «Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο.» του ν. 2963/2001 (Α’ 268) τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παρ. 4 όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 3, μετά την κατάργηση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου με την παρ. 4 του άρθρου 5 και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν μπορούν να συστεγάζονται με συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και με εγκαταστάσεις επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, αλλά και γραφεία μηχανολόγων ή/και ηλεκτρολόγων μηχανικών. Στην περίπτωση που από ένα μεγαλύτερο οικόπεδο ή γήπεδο, χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση και λειτουργία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ένα τμήμα (το οποίο πληροί τις απαιτήσεις αρτιότητας για τη συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου) του οικοπέδου/γηπέδου αυτού, η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για το τμήμα του οικοπέδου ή γηπέδου που απαιτείται και έχει οριστεί κατά περίπτωση ως κύρια έκταση για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.»
2. Στο τέλος της παρ. 5 όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παρ. 4, μετά την κατάργηση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου με την παρ. 4 του άρθρου 5 και την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3897/2010 (Α’ 208) και όπως αντικαταστάθηκε τελευταία με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4313/2014 (Α’ 261), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. για τα οποία έχει γίνει έναρξη εργασιών δόμησης με βάση άδεια δόμησης για την κατασκευή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ή άρχισαν να λειτουργούν σε χρόνο προγενέστερο από τυχόν άδειες δόμησης, ίδρυσης ή λειτουργίας ή αποφάσεις κήρυξης που χορηγούνται/εκδίδονται σε/για κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους, που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, , αυτά ολοκληρώνονται ή συνεχίζουν τη λειτουργία τους, κατά περίπτωση, ακόμη και εάν απέχουν απόσταση μικρότερη από την ανωτέρω προβλεπόμενη, υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται το αντίθετο από ισχύουσες πολεοδομικές ή άλλες διατάξεις κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως (πλήρης φάκελος) για χορήγηση έγκρισης δόμησης ή κατά τον χρόνο ενάρξεως λειτουργίας του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Ο έλεγχος συνδρομής της ανωτέρω προϋπόθεσης ασκείται και βεβαιώνεται από τον μελετητή μηχανικό, με την απαιτούμενη για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης – άδειας δόμησης βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4315/2014 (Α’ 269) στις περιπτώσεις ειδικών κτιρίων, στις οποίες δεν ορίζεται ειδικός φορέας για τον έλεγχο λειτουργικότητας. Στη βεβαίωση αυτή δηλώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη, ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι έγκυρα και αληθή και λήφθηκαν υπόψη οι ειδικότεροι κανονισμοί που ισχύουν για τη λειτουργικότητα του κτιρίου. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί άδεια δόμησης για την κατασκευή Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., αλλά δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, ο δικαιούχος της άδειας αποζημιώνεται για το κόστος της έκδοσης άδειας δόμησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο υπόχρεος, η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».
3. Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. δεν επιτρέπεται να ιδρυθούν από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα έως και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από νομικά πρόσωπα, στα οποία τα παραπάνω πρόσωπα ορίζουν ή ελέγχουν την διοίκηση ή κατέχουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει και για διάστημα δύο (2) ετών μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου.
Άρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 18A του ν. 3446/2006 (Α’ 49)
1. Οι παρ. 3 & 4 του άρθρου 18A «Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών», όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαράγραφο Δ.8. της παρ. Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 (Α’ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» στο ν. 3446/2006 (Α’ 49), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 (Α΄90)) επιβάλλεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία:
α. Συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
β. Από 01-01-2018 και έκτοτε συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις στ’& ζ’ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α’ 55), να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού ελέγχου σε αρχικό έλεγχο. Η επιβολή του προστίμου επαναλαμβάνεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της κ.υ.α. της παρ. 4 του παρόντος, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται ως προς την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου. Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ορίζεται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέλους της παρ. 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παρ. 3, καθορίζονται οι περιπτώσεις ιδιοκτητών οχημάτων που εξαιρούνται από την επιβολή του προστίμου, ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»
2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του.»
enikonomia.gr
Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184