Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems).

Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της ανάπτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες με αιχμή το Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και τη ψηφιακή τηλεφωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τις σχέσεις τους με πελάτες και προμηθευτές ενώ παράλληλα επηρεάζουν την πρακτική αλλά και τη θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Η προσέγγιση του ΠΜΣ είναι διεπιστημονική και αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τα Πληροφοριακά Συστήματα και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων όπως αυτή ασκείται πλέον στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών.

Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχημένη εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και μετά από έγκριση και προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Στους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος απονέμεται ό τίτλος «Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» και αγγλικό τίτλο «Master in Business Administration in Management Information Systems».

Κατηγορίες πτυχιούχων

Το ΠΜΣ θα δέχεται φοιτητές που έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς ικανότητας στην ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δύναται να εξεταστούν ώστε να καθοριστεί η επάρκεια τους στην ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία σε διοικητικές θέσεις θα πρέπει να θεωρείται ως ένα επιπλέον προσόν για την επιλογή των υποψηφίων. Η ΕΔΕ δύναται να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών θα προσδιοριστούν από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΠΜΣ. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η απόφαση για την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι αποκλειστική ευθύνη της ΕΔΕ.

Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι συνολικά δεκατέσσερις (14) μήνες (60 διδακτικές εβδομάδες – εντατικό Μ.Π.Σ.) και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώνει το ΠΜΣ σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι ένα (1) έτος την φοίτηση του εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την ΕΔΕ. Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για έξι (6) ακαδημαϊκά έτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (Α΄ 148). Η συνεργασία των Τμημάτων και η λειτουργία του ΠΜΣ μπορεί να παραταθεί με ανανέωση της μεταξύ τους συμφωνίας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης αριθμ. Φ5/89656/Β3 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007, τ. Β΄), τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά περίοδο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

1η Περίοδος/1st Term
Τίτλος Μαθήματος Course title Πιστωτικές μονάδες ECTS
Οικονομική των Επιχειρήσεων (Business Economics) 5
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases Management Systems) 5
Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Advanced Management of Information Systems) 5
Στατιστική Επιχειρήσεων (Business Statistics) 5
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (Web Application Development) 5
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

2η Περίοδος/1st Term
Τίτλος Μαθήματος Course title Πιστωτικές μονάδες ECTS
Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, (Contemporarylssues in Business Administration: Business Ethics, Corporate Governance, Corporate Strategy) 5
Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5
Ασφάλεια και Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) 5
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 5
Προγραμματισμός Εφαρμογών για Επιχειρήσεις (Programming for Business Applications) 5
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Συστήματα Ηλεκτρονικών Πληρωμών (E-Commerce /Ε – payments) 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

3η Περίοδος/1st Term
Τίτλος Μαθήματος Course title Πιστωτικές μονάδες ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο τμημάτων και των σχολών που ανήκουν θα αποτελέσει το ακαδημαϊκό προσωπικό που θα στελεχώσει το ΠΜΣ. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου σε μέλη ΕΠ-ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.900,00 ευρώ συνολικά για όλο το πρόγραμμα σπουδών.
Τυχόν χορηγίες δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα θα δοθούν με τη μορφή υποτροφιών ή βραβείων στους φοιτητές.

ΦΕΚ

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού.

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184