ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems) Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Master in business Administration – MBA in Management Information Systems) Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

στη

Διοίκηση Επιχειρήσεων

με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

 (Master in business Administration –  MBA in Management Information Systems)

 

Για το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  με έδρα τα Γρεβενά, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ/13409/10-8-2018/τεύχος Β’το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ):

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

(Master in business Administration – MBA in Management Information Systems).

Εισακτέοι στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (Master in Business Administration – MBA in Management Information Systems) γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλοι σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:

 1. Αίτηση συμπληρωμένη (δείγμα αίτησης στο http://ba-g.teiwm.gr).
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε αμφότερες από ακαδημαϊκούς δασκάλους, είτε η μία (1) τουλάχιστον από τον ακαδημαϊκό χώρο, ενώ η άλλη από τον επαγγελματικό. Σχετικό δείγμα υπάρχει στην ιστοσελίδα http://ba-g.teiwm.gr.
 6. Πιστοποιητικό  επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

Άλλα προαιρετικά δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικά γνώσης άλλης ξένης γλώσσας εκτός της Αγγλικής.
 2. Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 3. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 4. Δημοσιεύσεις.
 5. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

Διαδικασία επιλογής φοιτητών και αριθμός εισακτέων:

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με διαδικασία που διενεργείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Προγράμματος. Η επιλογή γίνεται με βάση κριτήρια μοριοδότησης που ορίζονται από την ΕΔΕ και εφαρμόζονται σε όλους τους υποψήφιους. Λεπτομέρειες για τα κριτήρια αναφέρονται στην ιστοσελίδα http://ba-g.teiwm.gr. Από τους υποψηφίους γίνονται δεκτοί οι πρώτοι 40 με την υψηλότερη βαθμολογία. Περίπτωση υπεράριθμων μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο που τίθεται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια σπουδών:

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (δύο  εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και  ένα εξάμηνο  για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Τα μαθήματα θα γίνονται εργάσιμες μέρες απόγευμα ή/και Σάββατο πρωί. Σε συνεννόηση με τους φοιτητές μπορεί να υπάρξει μεταβολή στο ωρολόγιο πρόγραμμα, έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικό αν απαιτείται. Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο, είναι δεκατρείς (13).

Τέλη φοίτησης

Το σύνολο των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 2.900,00 €. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η εξαμηνιαία καταβολή Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καταβληθούν 900,00 € κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1.000,00 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Β’ εξάμηνο, και 1.000,00 € κατά την ανανέωση εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο. Κατόπιν αιτήματος μπορεί να εξεταστεί περαιτέρω ειδική διευκόλυνση πληρωμής των διδάκτρων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έως 30% των  επιλεχθέντων  μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν,  μετά από αίτησή τους,  να   απαλλαγούν από τα τέλη φοίτησης εφόσον το ατομικό τους εισόδημα και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν  αυτοτελώς ,  το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό  (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις  εκατό (70%) του εθνικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

                Οι αιτήσεις για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλονται στη γραμματεία του ΠΜΣ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του φοιτητή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

2. Αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου εάν είναι έγγαμος/η και των γονέων του, σε περίπτωση που ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2, του τελευταίου φορολογικού έτους για το οποίο, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

3. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.

δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.

ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

 

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά  υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από  την Δευτέρα 5-11-2018 έως και την Παρασκευή 9-11-2018. Ημερομηνία παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία επίδοσης στη γραμματεία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης. Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει την ένδειξη :

Για το ΜΠΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην παρακάτω γραμματεία:

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

«Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενά, 51100

Ώρες: 9:00 – 14:00 Τηλ.: 2462061607, 2462061605, 2462061626, 6944863208

e-mail: gkonteos@teiwm.grdnikolaou@teiwm.gr , sec-epdo@teiwm.gr

Πρόσθετες πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ba-g.teiwm.gr

Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Νικόλαος Ασημόπουλος

Καθηγητής

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

Ζητούνται άτομα για καλοκαιρινή σεζόν σε καφε-σνακ στην Κώ από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Σερβιτόρος-Σερβιτόρα Μπαριστας Μπουφέ με γνώσεις σνακ φαγητού 6944369544 Βασίλης

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184