Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΑΔΑΣ
 
 
 
 
Αθήνα ,22/3/2018           

                                                                                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.:1670/Ε                                     

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-18», υλοποιώντας το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της Γ.Γ.Α. και της Κ.Ο.Ε.

 

                                                       Η ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά με τις προσλήψεις προπονητών,

 1. Το από 26.09.2016 «Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»,
 2. Το αρ.πρωτ. 188128/02.11.2017/Δ5 έγγραφο με Θέμα: «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην Γ΄ και Δ΄ τάξη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,
 3. Το αρ.πρωτ. 191103/07.11.2017/Δ5 έγγραφο με Θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχ. έτους 2017-18»,

5.Την απόφαση της 20ης Συνεδρίασης 27-12-2017  του Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. και

6.Τις σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό σύμφωνα με το υπαριθμ. 6726 22-12-2017 σχετικό έγγραφο της Γ.Γ.Α.

7.Το υπ αριθμ.43879/Δ5 της 15/3/2018 του Υ.Π.ΠΕ.Θ προς την ΚΟΕ.

 

                                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι κατά προτεραιότητα

 

 • Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. με Ειδικότητα Κολύμβησης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,
 • Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. με ειδικότητα Υγρού Στίβου πισίνας (Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης, Καταδύσεις) της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.,
 • Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι.  κατόχους Διπλώματος Σχολών Κολύμβησης ή αθλημάτων Υγρού Στίβου πισίνας της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε. με άδεια άσκησης επαγγέλματος της Γ.Γ.Α.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους με δεδομένη την υποχρέωση τους (άνδρες και γυναίκες) να βρίσκονται μέσα στο νερό, σύμφωνα με τις ανάγκες του διδακτικού  έργου.

 

ΟΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ

αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από την 22/3/2018 μέχρι την 27/3/2018 και ώρα 12:00. με τον εξής τρόπο: Αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην εφαρμογή στον ιστότοπο της ΚΟΕ www.koe.org.gr Πρώτη σελίδα.

Τηλ. επικοινωνίας: 210-9851020 εσωτερικό 137 ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
-Αιτήσεις με τα δικαιολογητικά μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή  με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν θα γίνονται δεκτές.
– Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Ο.Ε. και στην ιστοσελίδα www.koe.org.gr

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν στο αντικείμενο της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Γ τρίμηνο του σχολικού έτους 2017-18 συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο υπόδειγμα αίτησης δηλώνοντας σε ποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης,  μια και μοναδική, επιθυμούν να εργαστούν. Δήλωση περισσότερων της μίας συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου.

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ*

 • *Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η προϋπηρεσία που κατέχει αποκλειστικά στη διδασκαλία, την εκμάθηση, και την προπονητική της κολύμβησης, σε Σχολεία, Δήμους ,Συλλόγους, Ομοσπονδία ή άλλον αντίστοιχο Φορέα. ( Υποχρεωτικό)
 • *Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία οι οποίες θα καλύπτουν χρονικό διάστημα μετά την απόκτηση του πτυχίου του υποψηφίου. Η συνολική προϋπηρεσία θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 24 μήνες κατά την τελευταία δεκαετία. Με δεδομένη αυτή την προυπόθεση, μπορεί να υπολογίζεται η προυπηρεσία πέραν της δεκαετίας. Η προυπηρεσία πρέπει να καταγράφεται στις βεβαιώσεις ή σε άλλα αποδεικτικά έγγραφα να αναλύεται σε μήνες και   και ότι η προυπηρεσία αναφέρεται αποκλειστικά στην διδασκαλία- εκμάθηση και την προπονητικής της κολύμβησης. (υποχρεωτικό).
 • *Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. . ( Υποχρεωτικό)
 • *Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. . ( Υποχρεωτικό)
 • *Αντίγραφα:
 • Πτυχίου Φυσικής Αγωγής. ( Υποχρεωτικό)
 • Βεβαίωσης Βαθμού πτυχίου. ( Υποχρεωτικό)
 • Τίτλου Ειδικότητας κολύμβησης. ( Υποχρεωτικό)
 • Άδειας άσκησης επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α.( Προαιρετικό)
 • Πτυχίου ναυαγοσώστη. .( Προαιρετικό)
 • Εργασιακή κατάσταση (άνεργος).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για πολύτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.

 • Μεταπτυχιακός τίτλος ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμο και αντίστοιχο αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
 • Αντίγραφο ποινικού

 1. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

 • Βαθμός Πτυχίου: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών: 0,3 μονάδες.
 • Διδακτορικό: 0,5 μονάδες.
 • Βεβαίωση Ναυαγοσωστικής: 0,5 μονάδα.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γ.Γ.Α.: 0,3 μονάδες.
 • Προηγούμενη κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2016-17, εργασία στο πρόγραμμα ( εξάντληση της σχετικής σύμβασης που είχε υπογράψει): 2 μονάδες.
 • Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την προϋπηρεσία με ανώτατο όριο τους ενενήντα έξη (96) μήνες. Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης λαμβάνεται 0,3 μονάδες.

 

Επισήμανση: Eφόσον κατατεθούν μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος μοριοδοτείται ο υψηλότερος. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια ΜΟΝΟ σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων

 

 • Ανεργία: Ο υποψήφιος βαθμολογείται με 10 μονάδες.
 • Πολυτεκνία: Ο υποψήφιος βαθμολογείται με 2 μονάδες.
 • Ανήλικα τέκνα: Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
 • Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 3 μονάδες.

Επισήμανση: Γίνεται χρήση της υψηλότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Ε. μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής πρόσληψης του ΥΠ.Π.Ε.Θ της Γ.Γ.Α. και της Κ.Ο.Ε., ανάλογα με τα τυπικά προσόντα.

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

 

Γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά της τελικής κατάταξης των υποψηφίων  για διάστημα 2 ημερών από την  ανάρτηση του οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ www.koe.org.gr (Κολύμβηση εγκύκλιοι). Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπό του, ή με συστημένη επιστολή στο πρωτόκολλο της ΚΟΕ Λ. Συγγρού 137 3ος όροφος τηλ. 210-985102. Απαραίτητη προϋπόθεση η υποβολή παράλληλα παραβόλου αξίας πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό με τα στοιχεία ΕΤΕ 080/48090172. Το καταθετήριο της τραπέζης θα πρέπει να αποσταλεί με τον τρόπο που υποβάλλεται η ένσταση στην ΚΟΕ.  Χωρίς την κατάθεση του παραβόλου η ένσταση δεν εξετάζεται. Στην περίπτωση απόρριψης της ένστασης το παράβολο καταπίπτει υπέρ της ΚΟΕ, σε αποδοχή δε αυτής επιστρέφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών στον δικαιούχο.

 1. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ώρες την Εβδομάδα) των επιλεγέντων Π.Φ.Α. θα καθορισθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Οι προσληφθέντες μπορεί να χρειαστεί να μετακινούνται μεταξύ κολυμβητηρίων, αλλά και σε άλλη Διεύθυνση εντός της ιδίας Περιφέρειας.

Υπογράφεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως  τριών (03) μηνών, με ωριαία αποζημίωση 6 ευρώ και σαράντα λεπτά (6,40) ευρώ την ώρα (μεικτά) για το σχολικό έτος  2017-2018.

Η σύμβαση μπορεί να ανασταλεί για λειτουργικούς λόγους και επιπλέον παρέχεται το δικαίωμα στην Κ.Ο.Ε. να καλέσει τον επόμενο υποψήφιο από τον πίνακα μοριοδότησης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο υποψήφιος αδυνατεί να καλύψει το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης οι προσληφθέντες υποχρεούνται να καταθέσουν σε πρωτότυπη μορφή τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

·      Η Κ.Ο.Ε. μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και την καταλληλότητας τους για τη συγκεκριμένη θέση.
·      (Γνωστοποιείται ότι η σειρά κατάταξης στην αξιολόγηση των υποψηφίων δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που οι ανάγκες εφαρμογής του προγράμματος απαιτούν την παρουσία και των δύο φύλλων σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.).
·      Οι προσληφθέντες Π.Φ.Α. είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανόνες της σύμβασης εργασίας καθώς και τα προγράμματα που θα συντάξουν οι Συντονιστές της κολύμβησης.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ  
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΙΣΙΝΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
 
3
ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
5
ΑΤΤΙΚΗΣ
Α΄ΑΘΗΝΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, ΓΚΡΑΒΑ, ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
6
ΒΕΪΚΟΥ
Β΄ ΑΘΗΝΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΓΟΥΔH, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΠΕΥΚΗΣ 6
ΨΥΧΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΟΑΚΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Γ΄ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 7
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2
ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΙΔ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 5
ΡΑΦΗΝΑΣ, ΓΕΡΑΚΑ
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ /ΦΥΛΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ, “ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ” 2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 4
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ    
ΗΛΕΙΑ Ι ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 1
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ    
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ 1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 3
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΑ 1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2
ΠΡΕΒΕΖΑ 1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2
ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
5
 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2
ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΣΥΡΟΣ 2
ΣΥΝΟΛΟ 70

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ  Κ.Ο.Ε.

 

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184