Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών – Δείτε τα θέματα

Πρόσκληση
 
Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  31η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών, που   θα  γίνει στις  12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Θέμα     1ο Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών έτους 2019
Θέμα     2ο Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Γρεβενών και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου με τίτλο “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Γρεβενών” στο Πρόγραμμα “Φιλόδημος” του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας “Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας” με τίτλο: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και γεωργικές εκμεταλλεύσεις”

 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα     3ο Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών  των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του 36ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     4ο Καταβολή επιδόματος ένδειας και Α’  Κοινωνικών Βοηθειών
Θέμα     5ο
 
Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Δ΄ κατανομή έτους 2018)
Θέμα     6ο Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     7ο Καθορισμός του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2019 και εφεξής, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα     8ο Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2019
Θέμα     9ο Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Κινητών πραγμάτων και Ακινήτων του Δήμου Γρεβενών για το έτος 2019
Θέμα   10ο
 
Άρση ή μη του όρου της εντός τριετίας ανέγερσης οικοδομής από την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς, στα οικόπεδα που εκποιήθηκαν σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 101/05-03-1977 Διακήρυξη της Πρώην Κοινότητας Σμίξης
Θέμα   11ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου – εστιατορίου Μαθητικής Εστίας ετών 2018-2019”
Θέμα   12ο
 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνη καθαριότητας Μαθητικής Εστίας (άρθρο 61 Ν.3979/2011)”
Θέμα   13ο
 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας”
Θέμα   14ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Τμηματικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις έτους 2018”
Θέμα   15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Σύμβαση Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου”
Θέμα   16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο:”Παραλαβή υπηρεσιών ΚΤΕΟ”
Θέμα   17ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Αποκομιδή μπαζών του Νεκροταφείου Γρεβενών”
Θέμα   18ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: ”Συντήρηση Η/Υ & Δικτύων”
Θέμα   19ο
 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Παροχή κωδικών πρόσβασης για την εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας e-postirixis (ετήσια χρέωση)”
Θέμα   20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Δαπάνες καθαρισμού σεντονιών, κουρτινών κ.λπ.”
Θέμα   21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου”

 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   22ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση χώρου αμαξοστασίου” (Α.Μ. 25/2018)
Θέμα   23ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση πάρκων – πλατειών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου” (Α.Μ. 31/2018)
Θέμα   24ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) Τ.Κ. Κρανιάς Περιβολίου” (Α.Μ. 77/2018)
Θέμα   25ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση καθιζήσεων καταπτώσεων οδών του Δήμου (έτους 2018)” (Α.Μ. 78/2018)
Θέμα   26ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή γεφυροπλάστιγγας (έτους 2018)” (Α.Μ. 125/2018)
Θέμα   27ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Κατασκευή Δημοτικών ραμπών και κλιμάκων” (Α.Μ. 56/2016)
Θέμα   28ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση – Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνίες” (Α.Μ. 9/2017)
Θέμα   29ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών από ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία” (Α.Μ. 30/2017)
Θέμα   30ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Ανακατασκευή δημοτικού οδικού δικτύου” (Α.Μ. 57/2017)
Θέμα   31ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Συντήρηση επιχρισμάτων – ελαιοχρωματισμοί σχολικών υποδομών” (Α.Μ. 18/2018)
Θέμα   32ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση και διαμόρφωση σιντριβανιού πλατείας Αιμιλιανού” (Α.Μ. 14/2017)
Θέμα   33ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αμμοχαλικόστρωση δρόμου Οικισμού Παρορείου” (Α.Μ. 70/2010)
Θέμα   34ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή χώρων δασικής αναψυχής στις θέσεις Σμίξη και Μοναστήρι στον ποταμό Αλιάκμονα” (Α.Μ. 64/2012)
Θέμα   35ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών ανατολικού τμήματος” (Α.Μ. 21/2014)
Θέμα   36ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου “Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, πασσάλων  (Α.Μ. 22/2014)
Θέμα   37ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)” (Α.Μ. 22/2015)
Θέμα   38ο Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα Δασικών Έργων και Εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2019
Θέμα   39ο Ηλεκτροδότηση ενός (1) κιβωτίου Ηλεκτρικής διανομής (Πίλλαρ) στην Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίου

 

  • Ειδικά Θέματα
Θέμα   40ο Σύμφωνη γνώμη επί του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2019 στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών»
Θέμα   41ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
     
Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης
 
 
 Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός
barbagiannis

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΛΠ φραγμένο οικόπεδο 430,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6947 80 80 16

Τηλεφωνήτριες άνω των 25 ετών ζητούνται από εταιρεία καλλυντικών για κλείσιμο ραντεβού, για δωρεάν περιποίηση προσώπου σε κυρίες. Απαραίτητο σταθερό τηλέφωνο. Πολλά κέρδη. Ευέλικτο ωράριο. Συμφέρουσα συνεργασία. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia01@gmail.com

Γυναίκα άνω των 35 ετών ζητείται από εταιρεία καλλυντικών για παρουσίαση καλλυντικών προϊόντων στην πόλη της και στα περίχωρα, με προκαθορισμένα ραντεβού, από την εταιρεία σε κύριες. Απαραίτητο αυτοκίνητο. Συμφέρουσα συνεργασία. Πολλά κέρδη. Προσφορά εργασίας προς όλη την Ελλάδα.
Τηλ: 6987056500/2314310500
email: lefleuraggelia03@gmail.com

Γραφείο γνωριμιών πανελλαδικής εμβέλειας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πλήρη εχεμύθεια, έχει τη δυνατότητα και βρίσκει το(η)ν σύντροφο της ζωής σας που υπάρχει και σας περιμένει οπουδήποτε στην Ελλάδα. Αν σας ενδιαφέρει δείτε μας στα www.skertso.gr www.φλερτ.gr και www.ρομαντζο.com και επικοινωνήστε μαζί μας στο email: gnorimia1@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6987056500