Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 19:00

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε  στην  5η  τακτική  συνεδρίαση του   Δημοτικού  Συμβουλίου  Γρεβενών, που    θα   γίνει    στις      08 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα     1ο
 
 
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αποδοχή της ένταξης του Δήμου Γρεβενών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016” και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  

Θέμα     2ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Φεβρωνίας Αγγελίδου του Νικολάου)

 

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

Θέμα     3ο Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και των 12 Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία με θέμα: «Προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων μέσω της δημιουργίας Μεγάλων Πράσινων Σημείων, Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης και Κινητών Πράσινων Σημείων».

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα     4ο Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών για τη σύσταση επιτροπής για επανασύνδεση καταναλωτών, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών (ΦΕΚ Β/474/14-02-2018)
Θέμα     5ο Χορήγηση μόνιμης θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την αριθμ. 1/2018 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αίτημα Δάφνης Ζάρα του Κωνσταντίνου)
Θέμα     6ο
 
Χορήγηση μόνιμης θέσης στάθμευσης, σύμφωνα με την αριθμ. 4/2018 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αίτημα Ιωάννη Ζαμανάκου του Κωνσταντίνου)
Θέμα     7ο
 
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Θωμά Λαδά, σύμφωνα με την αριθμ. 2/2018 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     8ο Τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης στην οδό Νίκης (4ο & 7ο Δημοτικό Σχολείο), σύμφωνα με την αριθμ. 3/2018 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     9ο Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών περιμετρικά του Ο.Τ. 17 του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης εντός του οικισμού Μεσολουρίου στη θέση “Τσακνίδα” Ν. Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 5/2018 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Πληροφορίες: Κωσταρέλα Κωνσταντία – Σοφία Σαΐτη
Θέμα   10ο
 
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2018 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα   11ο Ενδοδικαστική Συμβιβαστική Επίλυση της διαφοράς από την με αριθμ. Κατάθεσης ΑΓ698/28-12-2017 Αγωγή Α.Ε. “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” κατά του Δήμου Γρεβενών
Θέμα   12ο Έγκριση του 2ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα   13ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2017
Θέμα   14ο Διαγραφή οφειλής λόγω πολλαπλής εγγραφής για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο
Θέμα   15ο Μείωση μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2018 στο Δήμο Γρεβενών
Θέμα   16ο Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημοτικών τελών από το Δήμο Γρεβενών
Θέμα   17ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης των αριθμ. 26 & 27 Δημοτικών καταστημάτων της δημοτικής αγοράς (ενιαίος χώρος) του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Αγγελικής Κασσάρα)
Θέμα   18ο Συναινετική λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού καταστήματος (κτίριο πολλαπλών χρήσεων) στον οικισμό Εξάρχου του Δήμου Γρεβενών (αίτημα Στεργίου Χαντέ)
Θέμα   19ο Έγκριση ή μη της απευθείας ανταλλαγής Δημοτικής έκτασης του Αγροκτήματος Κυρακαλής με τμήμα αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας της κ. Σαββάτως Απατζιάδου
Θέμα   20ο Έγκριση δαπανών εργασιών που έγιναν στο υπ’ αριθμ. 3 Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Περιβολίου από το μισθωτή και συμψηφισμός με μισθώματα σύμφωνα με την αριθμ. 355/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα   21ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια”  (εταιρεία Forum Training & Consulting)
Θέμα   22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο “Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια” (εταιρεία Project Training & Consulting Ltd)
Θέμα   23ο Συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το Ν.4412/8-8-2016 για την παραλαβή της προμήθειας με τίτλο: “Υπηρεσίες αποχιονισμού του δημοτικού οδικού δικτύου και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017 – 2018”

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα   24ο
 
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου στο ΔΑΚ Γρεβενών”
Θέμα   25ο Έγκριση – Παραλαβή αντικειμένου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την μελέτη με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Αηδονίων Δήμου Γρεβενών περιόδου 2016-2025»
Θέμα   26ο
 
Έγκριση – Παραλαβή αντικειμένου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την μελέτη με τίτλο «Διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού δάσους Καλοχίου Δήμου Γρεβενών περιόδου 2016-2025»

 

Ειδικά Θέματα  

Θέμα   27ο Έγκριση της αριθμ. 4/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών” (Κ.Κ.Α. & Α.), αναφορικά με την έγκριση του 1ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018 (επικαιροποίηση)
Θέμα   28ο Επιστροφή ή μη της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την εκμίσθωση δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 2 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων
Θέμα   29ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

     

   Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

Σχετικά άρθρα:

Μοιραστείτε το:


Επικοινωνία

Direct Line – 6942 53 53 16
Ρεπορτάζ – 6981 03 83 81
info@e-Grevena.com

Αρ.Μητρώου Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας: 13388

Καιρός

barbagiannis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φραγμένο οικόπεδο 456,00τ.μ. στο ψηλότερο σημείο στο Βαρόσι με θέα όλα τα Γρεβενά και τη Βασιλίτσα. Πληροφορίες: 6942535316

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Διαμερισμα 120τμ με 3 κρεβατοκαμαρες με ντουλαπες, κουζινα, Σαλονι, Λουτρο, με αυτονομη θερμανση και τζακι… Σε αριστη κατασταση.. Πληροφοριες 6976752733

Ενοικιάζεται επιπλωμένο δυάρι διαμέρισμα με αυτόνομη θέρμανση στην οδό κ. Ταλιαδούρη 54 -Γρεβενά, τηλ 2462084776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟYΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ASCHFFENBURG ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0049015737468309

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 1ου ορόφου για επαγγελματική στέγη στην οδό 13ης Οκτωβρίου 16, γωνιακό, ανακαινισμένο, καθαρού εμβαδού 80 τ.μ. με 4 δωμάτια, χωλ, κουζίνα, WC, με ατομική θέρμανση (ατομικό λέβητα πετρελαίου) και τριφασικό ρεύμα. Πληροφορίες στο τηλ: 6973233246

Πωλείται οικόπεδο 4 στρ. στην Ξεχασμένη Βέροιας σε τιμή ευκαιρίας. 6938493525

Πωλείται διαμέρισμα 3άρι 96τμ στην Αριστείδου στα Γρεβενά. 6936815010

Πωλείται ή ενοικιάζεται γραφείο 70 τ.μ. πρώην ιατρείο Βασιλόπουλου στη Φαρδυκάμπου στα Γρεβενά. 6976889437

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για ενοικίαση, με 3 δωμάτια. 6942535316

Ζητείται μεγάλο διαμέρισμα στα Γρεβενά για αγορά, με 3 δωμάτια 100 με 120 τμ, κέντρο ή ανατολικά. 6946073653

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Διαμέρισμα 100 τ.μ., με 3 (τρία) ευρύχωρα δωμάτια (το ένα με εντοιχιζόμενη ντουλάπα), Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση – δικό του λέβητα, στο δεύτερο όροφο οικοδομής κατασκευής του 1981, σχεδόν έναντι του Πνευματικού κέντρου με θέα στο δάσος Θεοδωρίδη. Διεύθυνση: 13ης Οκτωβρίου 52. Τιμή Ευκαιρίας. Μεσιτικό Γραφείο: Αργυρόπουλος Αντώνης, Τηλέφωνο: 6974 301201
ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό μαγαζί 165,00 τ.μ. με πατάρι 85,00 τ.μ. στα Γρεβενά. Πληροφορίες: 6979 716 184